Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPĐiều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm những nội dung gì?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
– Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
– Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 42 của Luật này;
– Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
– Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.