Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPHồ sơ đăng ký doanh nghiệp có bắt buộc phải đóng dấu không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trả lời:
 
Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP bổ sung Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định như sau: Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Do vậy, doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong các văn bản nêu trên.Luật Doanh nghiệp không có quy định yêu cầu Biên bản họp và Quyết định của chủ sở hữu, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông phải được đóng dấu.