Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPKhi có nhu cầu đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu thì doanh nghiệp đăng ký với cơ quan nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Trả lời:
 
Khi có nhu cầu đăng ký kiểm dịch kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu tổ chức/cá nhân đăng ký với Chi cục Thú y vùng, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng trực thuộc Cục Thú y hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh được Cục Thú y ủy quyền.