Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPKhi nào tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán bị thu hồi giấy phép?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trả lời:
 
Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép, tổ chức đó không tiến hành triển khai hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép mà không có lý do chính đáng, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản thông báo cho tổ chức có vi phạm một trong các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 101/2012/NĐ-CP và phải thực hiện các biện pháp khác phục nhưng tổ chức không khắc phục được; tổ chức bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật liên quan.