Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: THI HÀNH ÁN DÂN SỰQuy định về cưỡng chế giao, trả giấy tờ và việc ra quyết định đình chỉ thi hành án
AvatarPhạm Thị Thu hỏi 10 tháng trước

Bản án của tòa án tuyên tiếp tục duy trì hợp đồng chuyển nhượng giữa tôi và vợ chồng ông C. Tuy nhiên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang do ông D giữ; bản án cũng tuyên buộc ông D phải trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông C; tôi đã cùng vợ chồng ông C đến yêu cầu thi hành án. Quá trình giải quyết việc thi hành án vợ chồng ông C không tham gia và cho biết không yêu cầu thi hành án cũng không yêu cầu Chi cục Thi hành án buộc ông D phải trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên. Hỏi Chi cục Thi hành án dân sự có được ra quyết định đình chỉ thi hành bản án không.?
 

AvatarVạn Luật Nhân viên trả lời 10 tháng trước

Trường hợp của bạn chúng tôi không có hồ sơ thi hành án, không rõ nội dung vụ việc nên trả lời bạn như sau:
Khoản 39 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự quy định về cưỡng chế giao, trả giấy tờ như sau:
1. Trường hợp người phải thi hành án không giao, trả giấy tờ cho người được thi hành án theo nội dung bản án, quyết định thì Chấp hành viên cưỡng chế buộc người phải thi hành án giao, trả giấy tờ đó.
Trường hợp xác định người thứ ba đang giữ giấy tờ phải giao, trả thì Chấp hành viên yêu cầu người đó giao, trả giấy tờ đang giữ, nếu người thứ ba không tự nguyện giao, trả thì Chấp hành viên cưỡng chế buộc người đó giao, trả giấy tờ để thi hành án.
2. Trường hợp giấy tờ không thể thu hồi được nhưng có thể cấp lại thì Chấp hành viên yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định hủy giấy tờ đó và cấp giấy tờ mới cho người được thi hành án, người trúng đấu giá tài sản thi hành án.
3. Trường hợp không thu hồi được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và giấy tờ về tài sản khác thì thực hiện theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 106 của Luật này.
4. Trường hợp giấy tờ không thể thu hồi và cũng không thể cấp lại thì việc thi hành án được xử lý theo quy định tại Điều 44a của Luật này.
Do đó, nếu vợ chồng ông C đã yêu cầu thi hành án, cơ quan Thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án nhưng ông D không giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Chấp hành viên cưỡng chế buộc người phải thi hành án giao, trả giấy tờ đó theo quy định trên.
Trường hợp vợ chồng ông C có văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự đình chỉ thi hành thì Chi cục Thi hành án dân sự xử lý theo quy định sau:
Khoản 22 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự quy định: Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định đình chỉ thi hành án trong trường hợp: Đương sự có thỏa thuận bằng văn bản hoặc người được thi hành án có văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ quyền, lợi ích được hưởng theo bản án, quyết định, trừ trường hợp việc đình chỉ thi hành án ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba.
Như vậy, theo quy định trên thì đối với trường hợp bạn nêu, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự không ra quyết định đình chỉ thi hành án.