Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPQuy trình giải thể công ty TNHH một thành viên như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trả lời:
 
theo quy định hoặc có văn bản đề nghị giải thể công ty từ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định giải thể công ty thành lập Hội đồng giải thể để thẩm định đề nghị giải thể công ty. Trường hợp không quyết định giải thể công ty TNHH một thành viên, người có thẩm quyền quyết định giải thể phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị.2. Người có thẩm quyền ra quyết định giải thể công ty TNHH một thành viên theo các nội dung quy định tại Điều 28 Nghị định này.3. Sau khi có quyết định giải thể:a) Công ty TNHH một thành viên có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 29 Nghị định này;b) Hội đồng giải thể có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 30 Nghị định này;c) Cơ quan thuế trực tiếp quản lý việc thu thuế công ty có trách nhiệm ban hành văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của công ty trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của công ty.4. Hội đồng giải thể tự động chấm dứt hoạt động khi công ty TNHH một thành viên đã hoàn tất các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật và cơ quan đăng ký kinh doanh đã xóa tên doanh nghiệp khỏi sổ đăng ký kinh doanh.