Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPQuy trình thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được thực hiện như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Trả lời:
 
Khi tổ chức được cấp phép vi phạm một trong các trường hợp nêu tại Điểm a Khoản 4, Điều 16 Nghị định 101/2012/NĐ-CP, Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản gửi tổ chức được cấp phép thông báo về việc thu hồi Giấy phép và thông báo lý do thu hồi Giấy phép. Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố công khai về việc thu hồi Giấy phép của tổ chức đó trên trang tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước;Ngay khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước về việc thu hồi Giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức bị thu hồi Giấy phép phải lập tức ngừng cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức bị thu hồi Giấy phép phải gửi thông báo bằng văn bản tới các tổ chức và cá nhân liên quan để thanh lý hợp đồng và hoàn tất các nghĩa vụ, trách nhiệm giữa các bên.