Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThành phần hồ sơ khai báo kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật thủy sản để tiêu thụ trong nước bao gồm những loại giấy tờ gì?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Trả lời:
 
* Thành phần hồ sơ khai báo kiểm dịchnhập khẩu động vật, sản phẩm động vật thủy sản để tiêu thụ trong nước được quy định tại khoản 6 Điều 4 Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT và khoản 3 Điều 1 Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT, gồm có:- Đơn theo mẫu 03TS Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này;- Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp hoặc bản gốc Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu. Trường hợp nộp bản sao hoặc tại thời điểm gửi hồ sơ chưa cung cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu thì phải gửi bản gốc Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu khi kiểm tra hàng hóa.- Vận tải đơn có xác nhận của doanh nghiệp.