Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTheo quy định của Luật Doanh nghiệp thì trường hợp sau khi chia công ty, công ty bị chia chấm dứt tồn tại. Vậy, công ty bị chia có phải đăng ký chấm dứt tồn tại với cơ quan đăng ký kinh doanh không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trả lời:
 
Theo quy định tại Điều 192 Luật Doanh nghiệp thì thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập sau khi chia công ty tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.- Khoản 1 Điều 61 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày các công ty được chia được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính thực hiện chấm dứt tồn tại đối với các công ty này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.- Căn cứ quy định nêu trên thì khi công ty bị chia không phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động với cơ quan đăng ký kinh doanh.