Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTrường hợp sau khi sáp nhập doanh nghiệp mà công ty nhận sáp nhập không có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì công ty có phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trả lời:
 
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT thì trường hợp sau khi sáp nhập doanh nghiệp mà nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập không thay đổi, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc sáp nhập doanh nghiệp, công ty nhận sáp nhập gửi thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty nhận sáp nhập đặt trụ sở chính để thực hiện chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ quy định tại Khoản 4 Điều 195 Luật Doanh nghiệp.