Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPViệc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp gồm các trường hợp nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trả lời:
 
Việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp được quy định tại Điều 200 Luật Doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh theo 2 trường hợp như sau: – Trường hợp thứ nhất, doanh nghiệp có quyết định tạm ngừng kinh doanh và thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh.- Trường hợp thứ hai, khi doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.