Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận (Luật Doanh nghiệp). Chủ sở hữu tổ chức và tổ chức là nhị thực thể pháp lý riêng biệt. Trước pháp luật, tổ chức là pháp nhân, chủ sở hữu tổ chức là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu tổ chức.  Mỗi tổ chức TNHH (2 thành viên trở lên) đều cần phải có 1 hội đồng thành viên để tiến hành ra những quyết định mang tính chất cần thiết đối với tổ chức. Vậy, hội đồng thành viên trong một tổ chức TNHH là gì? Quyền và Nghĩa vụ ra sao? Dưới đây là liệt kê những nội dung cơ bạn dạng về hội đồng thành viên trong một tổ chức TNHH được quy định rõ tại Điều 56 – Luật Doanh Nghiệp.

Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có không quá 50 thành viên cùng góp vốn xây dừng và tổ chức chỉ có trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của tổ chức.

Hội đồng thành viên là gì?
Hội đồng thành viên là gì?

A. Hội đồng thành viên là gì?

Hội đồng thành viên công ty là những người có quyết định cần thiết với các công việc điều hành và quản lý tổ chức dựa theo điều lệ đã được đề ra khi xây dừng tổ chức. Là cơ quan quyết định cao nhất của tổ chức. Hội đồng thành viên được áp dụng đối với các có từ 2 thành viên trở lên theo quy định của pháp luật. Với các hình thức quản lý gồm hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc. Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên tổ chức, là cơ quan quyết định cao nhất của tổ chức. Điều lệ tổ chức quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

B. Hội đồng thành viên trong tổ chức TNHH có  nghĩa vụ và quyền gì?

 • Quyết định về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ của tổ chức, quyết định thời điểm và phương thức huy động vốn.
 • Quyết định chiến lược kinh doanh của tổ chức.
 • Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên. Có quyền quyết định việc bổ nhiệm, bãi miễn, cách chức ký và xong xuôi hợp đồng với các chức vụ quản lý tổ chức như giám đốc, tổng giám đốc, kế toán trưởng… dựa theo điều lệ của tổ chức.
 • Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản tổ chức.
 • Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức.
 • Quyết định hoạt động cuả tổ chức, của bộ máy vận hành tổ chức.
 • Quyết định hình thức và phương hướng đầu tư của tổ chức có giá trị bằng 50% tổng giá trị tài sản của tổ chức hoặc theo tỷ trọng đã quy định tài điều lệ của tổ chức.
 • Quyết định mức lương, thưởng và các lợi ích khác cho bố máy điều hành tổ chức và các chức vụ quản lý tổ chức theo vốn điều lệ tổ chức.

C. Các trường hợp cá nhân là thành viên có trách nhiệm pháp luật

Trường hợp cá nhân là thành viên tổ chức trách nhiệm hữu hạn bị tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của Bộ luật hình sự, thành viên đó ủy quyền cho người khác tham gia Hội đồng thành viên tổ chức.

Với vai trò cần thiết của mình hội đồng thành viên sẽ quyết định rất nhiều yếu tố về sự thành công của một trong việc làm ăn kinh doanh của mình. Chính vì thế khi xây dừng từ nhị thành viên trở lên cần xem xét và lựa chọn hội đồng thành viên sao cho thật tốt để tránh những rắc rối trong việc vận hành và quản lý tổ chức sau này. Nhất là việc kinh doanh và hợp tác luôn có những mâu thuẫn , phát sinh.

D. Chủ tịch hội đồng thành viên – Quyền và nghĩa vụ

Điều 57 Luật Doanh Nghiệp quy định về Chủ tịch hội đồng thành viên trong tổ chức TNHH (2 thành viên trở lên) như sau:

1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc tổ chức.

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Sẵn sàng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;
 • Sẵn sàng chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;
 • Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;
 • Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;
 • Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên;
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ tổ chức.

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. Trường hợp vắng mặt hoặc không đủ năng lực để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, thì Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền bằng văn bạn dạng cho một thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ tổ chức. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền thì một trong số các thành viên Hội đồng thành viên triệu tập họp các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số quá bán.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được trợ giúp các dịch vụ chuyên nghiệp và tuyệt hảo nhất!

Tổng đài tư vấn hoàn toàn miễn phí: 0919 123 698

Hotline: 0919 123 698 gặp Mr.Thành hoặc Tổng Đài: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]