Cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cộng đồng và cơ quan quản lý nhà nước về môi trường; căn cứ vào điều kiện tự nhiên và kỹ thuật cụ thể của dự án, tiến hành dự báo, đánh giá những tác động tiềm tàng tích cực và tiêu cực, trực tiếp và gián tiếp mà việc thực hiện dự án có thể gây ra cho môi trường. Trên cơ sở những dự báo và đánh giá này, đề xuất những biện pháp giảm thiểu (bao gồm quản lý và kỹ thuật) nhằm phát huy những tác động tích cực và giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường.

XEM THÊM: Ai được cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

  • Cam kết bảo vệ môi trường là gì nhỉ? Ai là đối tượng phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường?
  • Mình cũng từng thắc mắc về điều nay nhưng sau khi tìm hiểu thì mình đã có kết quả rồi!
  • Bản cam kết bảo vệ môi trường hiểu đơn giản là văn bản chứng thực lời cam kết của chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh về bảo vệ môi trường đối với cộng đồng và cơ quan nhà nước.

Đối tượng nào phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường?

Nếu phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường thì phải thuộc các đối tượng theo quy định tại Nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, cụ thể là các đối tượng sau:

– Các dự án có quy mô không thuộc danh mục hay dưới mức quy định của pháp luật hiện hành;

Các đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng vẫn có chất thải ra môi trường;

– Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng vẫn có chất thải ra môi trường trong quá trình hoạt động;

Dự án, đề xuất cải tạo của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hay xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hay phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường nhưng chưa tới mức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định của pháp luật.

Các dự án, đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã thực hiện đăng ký cam kết bảo vệ môi trường nhưng chưa hoạt động phải lập và đăng ký lại bản cam kết bảo vệ môi trường nếu thuộc các trường hợp sau:

– Thay đổi địa điểm thực hiện sản xuất, kinh doanh dịch vụ;

– Không triển khai thực hiện trong thời gian hai 24 tháng, kể từ ngày thực hiện đăng ký cam kết bảo vệ môi trường

– Thực hiện việc cải tạo, thay đổi công nghệ làm tăng phạm vi tác động hay làm ảnh hưởng tiêu cực mạnh hơn đến môi trường không do chất thải gây ra hay làm gia tăng tổng lượng chất thải hay phát sinh các loại chất thải mới, chất thải có thành phần gây ô nhiễm nặng hơn so với dự báo trong bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký mà chưa tới mức phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đăng ký xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường tại Việt Nam
Đăng ký xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường tại Việt Nam

Thành phần hồ sơ để đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường gồm những gì?

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Thứ nhất, đối với dự án thuộc đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường thì hồ sơ gồm:

– Ba (03) bản cam kết bảo vệ môi trường với theo quy định của pháp luật;

– Một (01) dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi);

Thứ hai, đối với đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường thì hồ sơ gồm:

– Ba (03) bản cam kết bảo vệ môi trường với hình thức theo mẫu quy định của pháp luật hiện hành;

– Một (01) bản đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Thứ ba, dự án, đề xuất cải tạo của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã thực hiện đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hay xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hay phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường nhưng chưa cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của luật hiện hành thì hồ sơ gồm:

  • Các văn bản thuộc mục thứ nhất hay mục thứ hai (bên trên);
  • Một (01) bản sao văn bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký hoặc;
  • Giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc;
  • Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận hành kinh doanh.

XEM THÊM: Giấy phép lao động là gì? Giấy phép lao động (Work permit) tại Việt Nam

Thứ tư, dự án, đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng chưa đi vào vận hành phải lập và đăng ký lại bản cam kết bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau:

– Các văn bản thuộc mục thứ nhất hay mục thứ hai (bên trên);

– Một (01) bản sao văn bản chứng minh việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án, đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh đã đăng ký trước đó.

Thời điểm nào thì đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường?

– Đăng ký thực hiện trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác.

– Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước khi khoan thăm dò.

– Chủ dự án phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với hạng mục xây dựng công trinh thuộc đối tượng phải xin giấy phép xây dựng.

– Nếu không thuộc ba trường hợp trên thì chủ dự án hoặc chủ cơ sở sản xuất kinh doanh phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước khi thực hiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Trình tự đăng ký, Cơ quan nào thực hiện đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường gồm những gì?

  • Chủ dự án hoặc chủ cơ sở gửi hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường đến UBND cấp huyện hay UBND cấp xã.
  • Thời gian giải quyết hồ sơ: Năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  • Thời gian gửi bản cam kết bảo vệ môi trường đã đăng ký cho chủ dự án và UBND cấp xã nơi thực hiện dự án là hai (02) ngày làm việc kể từ ngày bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt.

Cơ quan thực hiện Thủ tục:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

– Cơ quan trực tiếp thực hiện Thủ tục: Phòng Tài nguyên – Môi trường cấp huyện;

– Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã nơi có dự án.

UBND cấp xã được thực hiện thủ tục (trong trường hợp được UBND cấp huyện ủy quyền và phải có văn bản ủy quyền của UBND cấp huyện) thì chỉ được trong phạm vi của một xã nhất định và:

+ Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi);

+ Các dự án không phát sinh chất thải trong quá trình triển khai thực hiện.

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

STT Tên văn bản Nơi lấy
01 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh gia tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Thư viện pháp luật
02 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Thư viện pháp luật

XEM THÊM: Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

#Mẫu bản cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường
#Bản cam kết bảo vệ môi trường của hộ gia đình
#Giấy cam kết bảo vệ môi trường
#Giấy phép cam kết bảo vệ môi trường
#Mẫu cam kết bảo vệ môi trường trong chăn nuôi
#Đối tượng phải lập cam kết bảo vệ môi trường
#nghị định số 29/2011/nđ-cp
#Quy định về cam kết bảo vệ môi trường

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVI