Đầu tư kinh doanh là hoạt động diễn ra liên tục thường xuyên trong xã hội. Cá nhân, tổ chức bỏ vốn để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh nhằm mục đích thu được lợi nhuận. Theo quy định của pháp luật hiện hành, đối với một số trường hợp nhà đầu tư trước khi muốn tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh cần phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh được biết đến là thành phố phát triển năng động nhất Việt Nam, nơi được nhiều tổ chức, cá nhân lựa chọn để đầu tư. Trong trường hợp nhà đầu tư ở thành phố Hồ Chí Minh muốn thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cũng cần phải tiến hành thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

XEM THÊM: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hải Dương

Cơ sở pháp lý:

 • Luật đầu tư 2020
 • Luật doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư.
 • Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại việt nam, đầu tư từ việt nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Theo quy định tại điều 37 Luật đầu tư 2020, các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

– Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế:

 1. a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 2. b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
 3. c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
 4. Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Tp.HCM
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Tp.HCM

          Theo quy định tại điều 39 Luật đầu tư 2020, tùy từng trường hợp mà một trong hai cơ quan sau sẽ có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư

–  Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

– Sở kế hoạch đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án

Nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

          Theo quy định tại điều 40 Luật đầu tư 2020, nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 1. Tên dự án đầu tư.
 2. Nhà đầu tư.
 3. Mã số dự án đầu tư.
 4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.
 5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 6. Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).
 7. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:
 9. a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
 10. b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.
 11. Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
 12. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

XEM THÊM: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hải Phòng

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư

– Trường hợp 1: Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư,  liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

– Trường hợp 2: Các trường hợp còn lại, hồ sơ nhà đầu tư cần nộp bao gồm:

 1. a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 2. b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 3. c) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 4. d) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư(nếu có)

Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư

– Đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương, trừ trường hợp thay đổi tên dự án, tên nhà đầu tư, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

– Đối với các dự án thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục tương đối phức tạp.

 • Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
 1. a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 32 của Nghị định này để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;
 2. b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;
 3. c) Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ;
 4. d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, các bộ, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư, cơ quan chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).
 • Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 1. a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị định này để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;
 2. b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;
 3. c) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 4. d) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư, Cơ quan chấp thuận nhà đầu tư trong trường hợp chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư, các Sở, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

XEM THÊM: Thủ tục cấp thẻ tạm chú cho người nước ngoài tại Hải Phòng

          Đối với từng trường hợp cụ thể, nhà đầu tư sẽ cần xem xét, chuẩn bị hồ sơ cho phù hợp. Vạn Luật chúng tôi tự hào có đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh. Nếu quý vị có bất kì thắc mắc nào liên quan đến việc xin cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cần tư vấn các loại giấy phép con ở thành phố Hồ Chí Minh hay các địa phương khác, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Vạn luật chúng tôi theo số 0919 123 698. Chúng tôi luôn có chuyên viên sẵn sàng tư vấn miễn phí cho quý vị.

Xin chân thành cảm ơn!

Trích dẫn quy định pháp luật từ nguồn: thuvienphapluat.vn.

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0916 665 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *