Thiết kế và hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định đã và đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Hiện nay, các quy định về thủ tục xây dừng trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định đã có một vài sự thay đổi; vì lẽ đó Công Ty Vạn Luật trân trọng gửi tới Quý khách hàng bài viết để cập nhật về thủ tục xây dừng trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định năm 2019.

XEM THÊM: Tư vấn thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bạc Liêu uy tín

1. Căn Cứ Pháp Lý

 • Luật doanh nghiệp 2014;
 • Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;
 • Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2017 quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ giáo dục và đào tạo;
 • Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
 • Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
 • Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định tin học.
 • Các văn phiên bản pháp luật khác có liên quan.
Tư Vấn Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ tại Bình Định Uy Tín
Tư Vấn Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ tại Bình Định Uy Tín

2. Điều kiên để xây dừng trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định

2.1. Điều kiện về giám đốc trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định phải phục vụ đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật như sau:

 • Có nhân thân tốt;
 • Có năng lực quản lý;
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.
 • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

2.2. Điều kiện về giáo viên của trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng; giáo viên có thể là người Việt Nam, giáo viên là người phiên bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể) hoặc người nước ngoài đảm bảo mỗi lớp học có một cán bộ hoặc giáo viên theo dõi, quản lý (Tối thiểu 3 giáo viên).

Giáo viên trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định phục vụ các điều kiện sau:

– Giáo viên là người Việt Nam đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 •  Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

– Giáo viên là người phiên bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể) đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt điều kiện sau:

 • Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ thích hợp.

– Giáo viên là người nước ngoài đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ tại trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ thích hợp;
 • Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ thích hợp.

XEM THÊM: Thủ tục đăng ký hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại Bến Tre

2.3. Điều kiện về cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định

Cơ sở vật chất, trang tranh bị của trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định phải phục vụ toàn diện tiện nghi cho học viên cũng như phục vụ đủ các quy định của pháp luật để đảm bảo tốt nhất chất lượng đào tạo của trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định và học viên của trung tâm.

Theo quy định hiện hành cho tới thời điểm hiện nay, Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo không quy định rõ yêu cầu về cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định, tin học. Tuy nhiên, dựa theo ý thức của Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT đã hết hiệu lực thi hành ngày 10/10/2018 quy định về cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định thì khi xây dựng hồ sơ xin cấp giấy phép xây dừng trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định cũng như xây dựng, sắp đặt cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định thì doanh nghiệp có thể lấy làm căn cứ để tham khảo.

Theo đó, cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định phải phục vụ điều kiện như sau:

 • Có đủ phòng học, phòng tính năng thích hợp, phục vụ yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu hứa hẹn 1,5 m2/học viên/ca học;
 • Có giáo trình, tài liệu, tranh bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo;
 • Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

3. Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định

Bước 1: Doanh nghiệp, cá nhân ra quyết định xây dừng trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định, xây dựng cơ sở vật chất cho đúng quy định của pháp luật; tổ chức xây dựng bộ máy giáo viên trung tâm phục vụ đủ điều kiện về chuyên môn nhân viên trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định;

Bước 2: Doanh nghiệp, cá nhân xây dựng hồ sơ xin giấy phép xây dừng trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định theo như quy định về hồ sơ xin xây dừng trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định nhưng mà Công Ty Vạn Luật trình bày tại mục 4;

Bước 3: Doanh nghiệp, cá nhân gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đã sẵn sàng tại bước 2 trên đây tới cơ quan cấp giấy phép. Tuỳ theo sự phân cấp bộ máy hành chính cấp giấy phép trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định của từng địa phương dựa trên tính năng của cơ quan nhà nước nhưng mà có những địa phương có các cơ quan cấp phép khác nhau. Thông thường, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dừng trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định là Sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp, cá nhân xây dừng trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định;

Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được toàn diện hồ sơ xin xây dừng trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xây dừng đoàn kiểm tra, thẩm định thực tế tại nơi đặt trụ sở của trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định;

Bước 5: Cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào biên phiên bản thẩm định cơ sở để quyết định cho phép xây dừng/yêu cầu sửa đổi, bổ sung cơ sở vật chất cho thích hợp với quy định/từ chối cấp phép xây dừng trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định.

Bước 6: Doanh nghiệp, cá nhân tới cơ quan tiếp nhận hồ sơ để nhận giấy phép xây dừng trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định;

4. Hồ Sơ Xin Thành Lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dừng trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định bao gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ trình xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định;
 • Đề án xây dừng trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định gồm các nội dung: Tên trung tâm, vị trí đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc xây dừng trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
 • Quyết định xây dừng trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định;
 • Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi đặt trụ sở rằng việc hoạt động của trung tâm là đảm bảo bình yên trật tự, an toàn xã hội;
 • Nội quy hoạt động của trung tâm;
 • Thông báo về trang tranh bị làm việc của văn phòng, lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có:
 • Văn phiên bản chứng minh về quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, nhà cửa và các tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp tại nơi đặt trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định;
 • Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
 • Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên kèm theo hợp đồng lao động, phiên bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của từng cá nhân. Giáo viên người nước ngoài phải có toàn diện hồ sơ theo quy định của pháp luật về giáo viên là người nước ngoài nhưng mà chúng tôi đã nêu tại phần điều kiện của giáo viên trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định;
 • Sơ yếu lý lịch của người làm giám đốc trung tâm có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; Phiên bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn, chứng minh nhân dân; Giấy khám sức khỏe hợp lệ;
 • Các quy định về học phí, lệ phí;
 • Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học;

XEM THÊM: Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Bắc Ninh Nhanh Gọn – Uy Tín

5. Cơ Quan Cấp Phép Thành Lập trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định

 • Cơ quan cấp phép xây dừng trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định là Sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố nơi tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân xây dừng và hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định.

6. Tài Liệu Khách Hàng cần sẵn sàng khi xin xây dừng trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định

Quý khách hàng khi xin cấp phép xây dừng trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định thì ngoài các giấy tờ nhưng mà Công Ty Vạn Luật đã nêu tại mục 4 thì tuỳ từng cơ quan cấp phép, Quý khách hàng cần bổ sung thêm một số giấy tờ để làm rõ về nhân sự, trụ sở cũng như quy trình hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định. Các tài liệu này thường bao gồm các giấy tờ sau:

– Phiên bản sao có chứng thực Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp;

– Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi đặt trụ sở rằng việc hoạt động của trung tâm là đảm bảo bình yên trật tự, an toàn xã hội; (Công Ty Vạn Luật hỗ trợ soạn thảo văn phiên bản để khách hàng xin xác nhận khi sử dụng dịch vụ)

– Hồ sơ của Giám đốc trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định:

 • Bằng tốt nghiệp đại học cụ thể: Bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;
 • Xác nhận kinh nghiệm của Giám đốc trung tâm đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm;
 • Sơ yếu lý lịch người đứng đầu trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định có xác nhận của UBND xã, phường; (Thông thường sơ yếu lý lịch nên sử dụng phiên bản có xác nhận trong 06 tháng trở lại tới thời điểm xin cấp phép xây dừng trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định);
 • Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp quận/huyện trở lên cấp; (Thông thường sơ yếu lý lịch nên sử dụng phiên bản có xác nhận trong 06 tháng trở lại tới thời điểm xin cấp phép xây dừng trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định);
 • Phiên bản sao chứng thực Sổ hộ khẩu của người đứng đầu trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định chứng minh hộ.
 • Phiên bản sao có chứng thực Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ trung tâm hoặc Hợp đồng cho thuê vị trí trung tâm từ 05 năm trở lên (có chứng thực);
 • Hồ sơ cá nhân của giáo viên trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định (Phiên bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu, Văn bằng, chứng chỉ liên quan, sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương….);
 • Các thỏa thuận hợp tác và hồ sơ pháp lý của cơ sở đào tạo nước ngoài có chứng thực (nếu có).

Trên đây là nội dung tư vấn về Thủ tục xây dừng trung tâm ngoại ngữ tại Bình Định năm 2019 nhưng mà Công Ty Vạn Luật thông tin tới Quý khách hàng. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Doanh nghiệp Công Ty Vạn Luật để được tư vấn và giải đáp miễn phí.

Với đội ngũ luật sư nhiệt huyết, tận tình và giàu kinh nghiệm, Công Ty Vạn Luật luôn sẵn sàng tư vấn, giải đáp các vướng mắc có liên quan và trở thành người đồng hành của Quý doanh nghiệp trong suốt quá trình thực hiện các thủ tục đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

Kính chúc các Quý doanh nghiệp ngày càng phát triển!

Liên hệ dịch vụ【Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ Tại Bình Định】‎

Mọi thông tin cụ thể quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể tới trực tiếp tới Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]