Đời sống kinh doanh của một doanh nghiệp cũng giống như con người, có lúc phải khởi đầu, có lúc phải kết thúc. Tuy nhiên, việc giải thể doanh nghiệp không đơn giản chỉ là đóng cửa, mà còn đòi hỏi một quy trình pháp lý phức tạp. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp năm 2023 theo quy định mới nhất của Luật Doanh nghiệp 2020.

Giải thể doanh nghiệp là gì? Đó là quá trình pháp lý để doanh nghiệp chấm dứt hoạt động và tồn tại. Quá trình này liên quan đến việc thanh lý tài sản, trả nợ, giải quyết các nghĩa vụ còn tồn đọng và cuối cùng là xóa tên doanh nghiệp khỏi Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Dù vì lý do gì, giải thể luôn là một bước đi quan trọng và phức tạp đối với bất kỳ doanh nghiệp nào.

Trường hợp tự nguyện giải thể:

Theo nghị quyết của các thành viên

Trường hợp này xảy ra khi các thành viên của doanh nghiệp đồng ý giải thể theo nghị quyết hoặc quyết định được thông qua. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, điều này được quyết định bởi tất cả các thành viên. Đối với công ty cổ phần, quyết định sẽ do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hết thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ

Một số doanh nghiệp được thành lập với thời hạn hoạt động nhất định ghi trong Điều lệ công ty. Khi hết thời hạn đó mà không gia hạn, doanh nghiệp buộc phải giải thể.

Ví dụ

Công ty TNHH ABC được thành lập với thời gian hoạt động là 10 năm theo Điều lệ. Sau 10 năm, nếu các thành viên không muốn gia hạn thêm, công ty sẽ phải tiến hành giải thể theo quy định.

Trường hợp bị giải thể:

Không đủ số lượng thành viên tối thiểu

Theo Luật Doanh nghiệp, mỗi loại hình doanh nghiệp đều có quy định số lượng thành viên tối thiểu. Nếu doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện này trong thời gian 6 tháng mà không chuyển đổi loại hình, doanh nghiệp sẽ bị giải thể.

Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trường hợp này xảy ra khi có quyết định của Tòa án về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.

Ví dụ

Công ty cổ phần XYZ chỉ còn lại 2 cổ đông trong khi quy định tối thiểu là 3 cổ đông. Nếu trong vòng 6 tháng, công ty không chuyển đổi thành công ty TNHH, công ty sẽ bị giải thể theo quy định của pháp luật.

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ có thể giải thể khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 1. Thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
 2. Không có tranh chấp nào đang được giải quyết tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Đây là những điều kiện bắt buộc để đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan và tránh gây ra bất kỳ tổn thất nào trong quá trình giải thể.

Thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp năm 2023

Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp

Quá trình giải thể doanh nghiệp gồm nhiều bước quan trọng, cần tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật.

Bước 1: Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp

Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình giải thể. Nghị quyết hoặc quyết định giải thể doanh nghiệp cần được thông qua bởi các thành viên có thẩm quyền, bao gồm:

 • Lý do giải thể
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động
 • Tổ chức thanh lý tài sản

Việc thông qua nghị quyết này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hướng đi và kế hoạch hành động cho quá trình giải thể.\n\n

Bước 2: Thông báo quyết định giải thể

Sau khi có nghị quyết hoặc quyết định giải thể, doanh nghiệp cần thông báo quyết định này tới các bên liên quan, bao gồm:

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Cơ quan thuế
 • Người lao động trong doanh nghiệp
 • Đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Gửi nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan

Việc thông báo này đảm bảo tính minh bạch và công khai về quá trình giải thể, đồng thời cho phép các bên liên quan chuẩn bị và bảo vệ quyền lợi của mình.

Bước 3: Thanh lý tài sản và các khoản nợ của công ty.

Sau khi thông báo quyết định giải thể, doanh nghiệp sẽ tiến hành thanh lý tài sản và trả nợ. Quá trình này bao gồm:

 • Lập bản kê toàn bộ tài sản, nợ phải trả và xác định giá trị thanh lý của tài sản
 • Thành lập Hội đồng thanh lý hoặc chỉ định người phụ trách thanh lý
 • Thanh toán các khoản nợ, bao gồm nợ nhà nước, người lao động và các khoản nợ khác
 • Phân chia tài sản còn lại (nếu có) cho các thành viên

Quá trình này cần được thực hiện một cách công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật về thanh lý tài sản và trả nợ.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể

Sau khi hoàn tất việc thanh lý tài sản và trả nợ, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ giải thể tới cơ quan đăng ký kinh doanh. Hồ sơ giải thể bao gồm:

 • Giấy đề nghị giải thể doanh nghiệp
 • Biên bản họp thông qua quyết định giải thể
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Báo cáo tài chính cuối cùng
 • Danh sách người lao động và bản sao hợp đồng lao động đã thanh lý
 • Tài liệu chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước và người lao động

Hồ sơ giải thể cần đầy đủ và chính xác để đảm bảo quá trình giải thể được diễn ra thuận lợi và đúng quy định.

Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Sau khi nhận đủ hồ sơ giải thể hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Từ thời điểm này, doanh nghiệp chính thức ngừng tồn tại và hoạt động trên thị trường.

Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án.

Trong trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án, quá trình giải thể sẽ diễn ra khác với trường hợp tự nguyện giải thể.

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Sau khi nhận được quyết định của Tòa án, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Ra quyết định giải thể và gửi quyết định này đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và công khai quyết định này

Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định giải thể doanh nghiệp và gửi quyết định này đến các bên liên quan, bao gồm cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Quyết định này cũng sẽ được công khai để đảm bảo tính minh bạch.

Bước 3: Tổ chức thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ

Tương tự như trường hợp tự nguyện giải thể, doanh nghiệp sẽ tiến hành thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Nộp yêu cầu giải thể doanh nghiệp

Sau khi hoàn tất việc thanh lý tài sản và trả nợ, doanh nghiệp sẽ nộp yêu cầu giải thể doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 5: Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật trình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Cuối cùng, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật trình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cho biết doanh nghiệp đã ngừng tồn tại và hoạt động.

 

Thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng để quá trình giải thể diễn ra đúng quy định. Hồ sơ cần đầy đủ và chính xác để tránh gây ra bất kỳ sự cố nào. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

 • Giấy đề nghị giải thể doanh nghiệp
 • Biên bản họp thông qua quyết định giải thể
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Báo cáo tài chính cuối cùng
 • Danh sách người lao động và bản sao hợp đồng lao động đã thanh lý
 • Tài liệu chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước và người lao động

Mỗi loại giấy tờ trong hồ sơ đều có vai trò riêng và cần được chuẩn bị kỹ càng. Ví dụ, biên bản họp thông qua quyết định giải thể thể hiện sự đồng

thuận của các thành viên về việc giải thể. Báo cáo tài chính cuối cùng phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm giải thể. Tài liệu chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước và người lao động đảm bảo rằng doanh nghiệp đã trả hết các khoản nợ và nghĩa vụ trước khi giải thể.

Giấy đề nghị giải thể

Giấy đề nghị giải thể doanh nghiệp là văn bản chính thức mà doanh nghiệp gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh để yêu cầu giải thể. Giấy này cần có đầy đủ thông tin về doanh nghiệp, lý do giải thể và thông tin liên hệ của người đại diện doanh nghiệp.

Biên bản họp thông qua quyết định giải thể

Biên bản này ghi lại nội dung cuộc họp của các thành viên doanh nghiệp, trong đó thông qua quyết định giải thể. Biên bản cần ghi rõ thời gian, địa điểm họp, danh sách thành viên tham dự, nội dung thảo luận và quyết nghị cuối cùng về việc giải thể.

Các giấy tờ khác

Ngoài hai giấy tờ trên, hồ sơ giải thể còn bao gồm các giấy tờ khác như bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, báo cáo tài chính cuối cùng, danh sách người lao động và hợp đồng lao động đã thanh lý, cũng như tài liệu chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước và người lao động. Tất cả các giấy tờ này đều cần được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng và chính xác để đảm bảo quá trình giải thể diễn ra thuận lợi.

Sau khi hoàn tất hồ sơ giải thể đầy đủ, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ tới cơ quan đăng ký kinh doanh. Cơ quan này sẽ xem xét hồ sơ và cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Giải thể doanh nghiệp là một quá trình pháp lý phức tạp, đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Quá trình này bao gồm nhiều bước quan trọng, từ thông qua nghị quyết giải thể, thông báo quyết định giải thể, thanh lý tài sản và nợ, cho đến nộp hồ sơ giải thể và cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.

Để quá trình giải thể diễn ra trôi chảy, doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện giải thể, bao gồm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, không có tranh chấp cần giải quyết tại Tòa án hoặc Trọng tài. Hồ sơ giải thể cũng đóng vai trò quan trọng, cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và chính xác.

Việc giải thể doanh nghiệp là một quá trình tương đối phức tạp và cần sự tư vấn của các chuyên gia pháp lý và kế toán để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu thực hiện đúng trình tự và thủ tục, quá trình giải thể sẽ diễn ra thuận lợi, giúp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động một cách hợp pháp và trôi chảy.

VẠN LUẬT : Giới thiệu gói dịch vụ Dịch Vụ Giải Thể Doanh Nghiệp giá rẻ với thời gian nhanh, đảm bảo tại Hà Nội, HCM. Cam kết mang tới dịch vụ tốt nhất và sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi. Ngoài ra doanh nghiệp nhận được tư vấn hỗ trợ miễn phí về thuế, các thủ tục pháp lý khác trong suốt thời gian hoạt động. Vạn Luật có thể hỗ trợ bạn.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY VẠN LUẬT

Địa chỉ: P2506 Tòa nhà FLC Complex, 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm – Hà Nội.
Hotline: 0919 123 698 ; 02473 023 698
Email: lienhe@vanluat.vn

One thought on “Thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp năm 2024

 1. Pingback: Dịch vụ giải thể công ty, doanh nghiệp trọn gói tại Bình Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *