Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan thuế. Hướng dẫn cách làm thủ tục giải thuế doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp TNHH, doanh nghiệp liên doanh cụ thể và vừa đủ:Việc trước tiên để giải thể doanh nghiệp là các bạn phải phải đăng báo bố cáo giải thể ít nhất trước 30 ngày rồi thế hệ nộp hồ sơ lên Sở KHĐT;

 1. Quyết định giải thể doanh nghiệp 2018
 2. Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp – Quyết định giải thể doanh nghiệp công ty
 3. Dịch vụ Đăng Ký Thành Lập Công Ty Trọn Gói Tại Quảng Trị

Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp để doanh nghiệp thực hiện việc rút lui khỏi thị trường. Việc giải thể doanh nghiệp không chỉ làm phát sinh quan hệ giữa các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp nhưng mà còn là quan hệ giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác, bao gồm bạn hàng, đối tác, người lao động trong doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.

 • Trong thời gian chờ các bạn làm thủ tục đóng mã số thuế, làm công văn và hồ sơ gửi lên thuế rồi thiếu đâu họ sẽ bảo mình bổ sung.
 • Về nguyên tắc doanh nghiệp muốn giải thể phải thanh toán hết các khoản nợ, thanh lý các hợp đồng, có xác nhận đóng mã số thuế của cơ quan thuế bạn nộp kèm theo với hồ sơ lên Sở KHĐT, 3 số báo đã đăng, giấy tờ trả dấu (nên trả dấu khi hồ sơ đã ổn hết cả vì trả dấu xong sẽ không có gì sửa hồ sơ).
 • Thuế là thủ tục phức tạp nhất, xong thuế thì gần như đã xong

1. Thủ tục giải thể Doanh nghiệp Cổ phần:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Biên bạn dạng họp và Quyết định của Đại hội cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;
 • Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định.
 • Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế; (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bạn dạng xác nhận của Cơ quan Thuế).
 • Giấy chứng thực của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bạn dạng xác nhận của Cơ quan Công an);
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
 • Xác nhận của Ngân hàng nơi Doanh nghiệp mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản (trường hợp chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, thì có văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).
 • Phiên bản gốc Giấy chứng thực ĐKKD/ĐKDN (đối với doanh nghiệp thiết kế trước ngày 01/01/2000 phải nộp thêm Giấy phép thiết kế doanh nghiệp);
 • Lên tiếng về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.
 • Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (xong xuôi hoạt động) của chi nhánh, VPĐD.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan thuế
Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan thuế

2. Thủ tục giải thể Doanh nghiệp TNHH 1 thành viên:

Hồ sơ gồm:

 • Quyết định giải thể công ty do Chủ sở hữu ký tên.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế  và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.
 • Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể (phụ lục III-13 Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
 • Phiên bản chính Giấy chứng thực đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.
 • Ba số báo liên tục về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết.
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết (Nêu rõ họ tên người lao động, thời điểm xong xuôi hợp đồng lao động, mức trợ cấp, những nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối đối với từng lao động nếu đã giải quyết xong hoặc không sử dụng lao động cũng phải khai theo quy định).

Ghi chú: Báo đăng xong để nguyên tờ không cắt rời, không photo.

 • Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc hủy con dấu;
 • Giấy xác nhận về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác với cơ quan nhà nước;
 • Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế;

Lưu ý: Doanh nghiệp nộp kèm các văn bạn dạng của Cục thuế, Tổng cục Hải quan và Bảo hiểm xã hội Thành phố xác nhận doanh nghiệp không còn nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm các loại.

 • Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, thì kèm theo hồ sơ giải thể doanh nghiệp nộp kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, VPĐD.

3. Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân:

 • Quyết định giải thể doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp ký tên:
 • Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế (do cơ quan thuế xác nhận);
 • Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể
 • Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết
 • Phiên bản gốc Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

4. Hướng dẫn trình tự các bước:

Bước 1:

– Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định này phải có nội dung:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
b) Lý do giải thể;
c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 • Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp (nếu có). Đồng thời quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tục.
 • Hội đồng thành viên (đối với doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp TNHH 1 thành viên) trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ doanh nghiệp quy định thiết kế tổ chức thanh lý riêng. Sau khi tiến hành thanh lý tài sản phải lập biên bạn dạng về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, vị trí và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 2:

 • Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế đề nghị được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

Bước 3:

 • Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 4:

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp tiến hành thủ tục trả dấu cho cơ quan công an. Sau khi đã trả dấu, doanh nghiệp nộp văn bạn dạng của cơ quan công an xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành việc trả dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Kèm theo văn bạn dạng này, doanh nghiệp cần phải nộp bạn dạng thông báo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ.
 • Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo xóa tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Cẩn thận:

 • Việc trả dấu cho cơ quan công an chỉ nên thực hiện sau khi cơ quan đăng ký kinh doanh có thông báo yêu cầu doanh nghiệp trả dấu. Nếu việc này thực hiện trước khi có thông báo thì rất có thể các văn bạn dạng, biểu mẫu của doanh nghiệp sẽ không được đóng dấu vừa đủ dẫn tới gặp khó khăn trong các thủ tục hành chính tiếp theo.
 • Nhìn chung, thủ tục giải thể doanh nghiệp tương đối phức tạp, yên cầu kết quả của nhiều thủ tục hành chính của các cơ quan khác nhau. Do vậy, doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để có những hướng dẫn cụ thể.

Về trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích của các bên có liên quan

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về việc đảm bảo quyền và lợi ích của các bên có liên quan tới việc giải thể của doanh nghiệp như sau:

1. Về trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp đối với việc giải thể doanh nghiệp

Khoản 2, Khoản 3 Điều 204 Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định về trách nhiệm cá nhân đối với tính trung thực, đúng đắn của hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Theo đó, thành viên Hội đồng quản trị doanh nghiệp cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhận trách nhiệm về tính trung thực, đúng đắn của hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ giải thể không đúng đắn, giả mạo, những người nêu trên phải liên đới nhận trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và nhận trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Về các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể

Điều 205 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau đây:

 • Cất giấu, tẩu tán tài sản;
 • Từ bỏ hoặc giảm sút quyền đòi nợ;
 • Chuyển các khoản nợ không có đảm bảo thành các khoản nợ có đảm bảo bằng tài sản của doanh nghiệp;
 • Ký kết hợp đồng thế hệ trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp;
 • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;
 • Dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;
 • Huy động vốn dưới mọi hình thức.

Việc quy định các hành vi bị cấm nêu trên là nhằm ngăn chặn phát sinh thêm quyền và nghĩa vụ dẫn tới làm giảm khả năng trả nợ của doanh nghiệp, đồng thời, hạn chế việc doanh nghiệp tẩu tán tài sản, trốn tránh các nghĩa vụ với các đối tác trong quá trình hoạt động, gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan.

VẠN LUẬT : Giới thiệu gói dịch vụ Dịch Vụ Giải Thể Doanh Nghiệp giá rẻ với thời gian nhanh, đảm bảo tại Hà Nội, HCM. Cam kết mang tới dịch vụ tốt nhất và sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi. Ngoài ra doanh nghiệp nhận được tư vấn hỗ trợ miễn phí về thuế, các thủ tục pháp lý khác trong suốt thời gian hoạt động. Vạn Luật có thể hỗ trợ bạn.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY VẠN LUẬT

Địa chỉ: P2506 Tòa nhà FLC Complex, 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm – Hà Nội.
Hotline: 0919 123 698 ; 02473 023 698
Email: lienhe@vanluat.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]