Thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên của Vạn Luật. Thủ tục đóng cửa doanh nghiệp TNHH 01 thành viên khi đã tạm ngừng kinh doanh. Thủ tục giải thể doanh nghiệp tnhh 1 thành viên siêu nhanh, giá rẻ.

 1. So sánh chi tiết giữa chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp
 2. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
 3. Thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp năm 2018

Thủ tục giải thể doanh nghiệp TNHH MTV (Trách nhiệm hữu hạn một thành viên) được hiểu là việc các chủ thể có năng lực pháp luật thực hiện các hành vi pháp lý theo trình tự, thời gian, không gian… tại các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền để kết thúc sự tồn tại của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật việt nam hiện hành. Thủ tục giải thể doanh nghiệp TNHH 1 thành viên được quy định rất cụ thể, cụ thể và rõ ràng trong luật Doanh Nghiệp năm 2018

Thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên
Thủ tục giải thể doanh nghiệp TNHH một thành viên

Quy định thủ tục giải thể doanh nghiệp tnhh 1 thành viên

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tnhh 1 thành viên

Chủ sở hữu doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục giải thể về doanh nghiệp TNHH 1 Thành viên sẽ không bị hạn chế quyền tự do kinh doanh (cấm kinh doanh trong một thời hạn nhất định), vẫn có thể xây dựng một pháp nhân khác và tự do hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề, lĩnh vực nhưng mà pháp luật Việt Nam không cấm.

Về hậu quả pháp lý khi tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp TNHH 1 thành viên: Ngừng và xóa bỏ hoàn toàn về tư cách pháp lý cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Sau đây, Vạn Luật xin được hỗ trợ tư vấn các điều kiện, trình tự, thủ tục tiến hành làm giải thể công ty TNHH MTV và các loại hình doanh nghiệp theo quy định chung:

Những trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp TNHH 1 thành viên

1. Theo quy định tại Điều 201 Luật doanh nghiệp 2018

1. Đơn vị TNHH có thể giải thể khi:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ doanh nghiệp nhưng mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp.

2. Đơn vị TNHH 1 thành viên muốn giải thể phải có điều kiện sau:

 • Hứa hẹn thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ cần thiết tài.
 • Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới nhận trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp..

Một số vấn đề phát sinh thường gặp khi doanh nghiệp tiến hành thủ tục giải thể là: Đơn vị dự kiến sẽ thanh toán hết nợ, nên tiến hành thủ tục giải thể, nhưng sau khi tiến hành thanh lý, phân chia tài sản, thì thế hệ thấy không đủ khả năng thanh toán hết nợ. Để tránh tình trạng phải chuyển từ thủ tục giải thể sang phá sản, trong trường hợp này cũng như trường hợp khác, trong trường hợp doanh nghiệp không thanh toán đủ các khoản nợ, doanh nghiệp hay các doanh nghiệp nên thỏa thuận với các chủ nợ có văn phiên bản chấp nhận để được tiến hành giải thể doanh nghiệp.

2. Trình tự, thủ tục để tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp TNHH MTV

2.1 Quyết định giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chính như sau: Tên, địa chỉ, trụ sở chính của doanh nghiệp; lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua theo luật định, quyết định giải thể và biên phiên bản họp phải gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi phương án giải quyết nợ tới các chủ nơ, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kèm theo quyết định giải thể. Thông báo phải có tên, địa chỉ của các chủ nợ; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của các chủ nợ (khoản 1,3 Điều 202 luật Doanh nghiệp 2014).

2.2 Hồ sơ làm thủ tục giải thể doanh nghiệp TNHH 1 thành viên

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gồm các văn phiên bản sau: Thông báo về giải thể doanh nghiệp; lên tiếng thanh lý tài sản; danh sách các chủ nợ và số nợ đã thanh toán, bao gồm cả thanh toán hết các khoản nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi có quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có); con dấu và giấy chứng thực mẫu dấu (đối với các doanh nghiệp, doanh nghiệp đã được cơ quan công an cấp giấy chứng thực mẫu dấu); giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp.

2.3 Thanh lý tài sản khi tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp TNHH MTV

Chủ sở hữu doanh nghiệp trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp điều lệ doanh nghiệp có quy định khác

2.4 Thanh toán nợ và phân chia tài sản

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự như sau: Nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết: Nợ thuế, khác khoản nợ khác (khoản 5, Điều 202 luật Doanh nghiệp 2014).

Riêng đối với các khoản nợ doanh nghiệp đang bị cầm giữ tài sản, bảo lưu quyền sở hữu hoặc được phiên bản đảm bằng các biện pháp cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh, đặt cọc, ký cược, ký quỹ hợp pháp thì sẽ được ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ nói trên theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi tiêu giải thể doanh nghiệp, phần giá trị tài sản còn lại sẽ được chia cho các chủ sỡ hữu doanh nghiệp theo tỷ trọng sở hữu phần vốn góp, cổ phần (căn cứ theo khoản 6, Điều 202 luật doanh nghiệp 2014)

2.5 Kết thúc việc giải thể của doanh nghiệp tnhh 1 thành viên

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp.

Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp TNHH một thành viên:

A. Thành phần, số lượng

hồ sơ

Bước 1: Công bố thông tin giải thể

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);

2. Quyết định giải thể doanh nghiệp (mẫu tham khảo);

3. Phương án giải quyết nợ (nếu có);

4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng manh hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác);

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2: Đăng ký giải thể

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);

2. Thông báo thanh lý tài sản doanh nghiệp;

3. Danh sách chủ nợ (mẫu tham khảo) và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);

4. Danh sách người lao động (mẫu tham khảo) sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

5. Con dấu và giấy chứng thực mẫu dấu (nếu có);

6. Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp;

7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

8. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

9. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng manh hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

C. Kết quả

thực hiện

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

D. Lệ phí

Không thu phí

Sau thời hạn 180 ngày tính từ thời điểm nhận được quyết định giải thể nhưng mà không nhận được ý kiến phản đối của các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bằng văn phiên bản thì việc giải thể được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (căn cứ khoản 7,8 Điều 202, luật Doanh nghiệp 2014).

Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp TNHH 1 thành viên

 • Cất giấu, tẩu tán tài sản;
 • Từ bỏ hoặc giảm sút quyền đòi nợ;
 • Chuyển các khoản nợ không có đảm bảo thành các khoản nợ có đảm bảo bằng tài sản của doanh nghiệp;
 • Ký kết hợp đồng thế hệ không phải là hợp đồng nhằm thực hiện giải thể doanh nghiệp;
 • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;
 • Ngừng thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;
 • Huy động vốn dưới mọi hình thức khác
Thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên
Thủ tục giải thể doanh nghiệp TNHH một thành viên

Hiện tại Vạn Luật đang triển khai dịch vụ thủ tục giải thể doanh nghiệp TNHH MTV và các loại hình doanh nghiệp khác với thời gian nhanh gọn, linh động với chi tiêu ưu đãi thấp nhất thị trường, thực hiện tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận: Hà Tây, Hòa Binh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh v…v…Liên hệ số Hotline: 0919 123 698 để được tư vấn miễn phí về thủ tục giải thể doanh nghiệp TNHH 1 thành viên theo pháp luật hiện hành.

Lưu ý: Những thông tin pháp lý đăng tải được trả lời vì các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn phiên bản pháp luật dẫn chiếu luôn cập nhật và thay đổi nên có thể hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng khi đọc bài viết nhưng mà không để ý hiệu lực của điều luật thì có thể dẫn tới sai sót nếu áp dụng ngay vào thực tiễn.

Để chắc chắn và cẩn trọng nhất, khách hàng có thể Liên hệ để được tư vấn đúng mực nhất về nội dung này.

 

Mọi thông tin cụ thể quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể tới trực tiếp tới Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

One thought on “Thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên

 1. Pingback: #1 Quyết định giải thể doanh nghiệp 2022 - VANLUAT.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[twwr-whatsapp-chat id="15450"]