DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VẠN LUẬN

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ theo thông tư 200/2014/TT-BTCbáo cáo tài chính gồm có những mẫu biểu sau:

A/ Bảng cân đối kế toán : Mẫu số B01-DN

B/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02-DN

C/ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DN

D/ Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B09-DN

2. QUY TRÌNH

2.1. Lập bảng cân đối kế toán

Khi lập bảng cân đối kế toán thì căn cứ vào các tài liệu sau:

·        Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp;

·        Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết;

·        Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước (để trình bày cột đầu năm).

2.2. Lập báo cáo kết quả kinh doanh:.

Khi lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp căn cứ vào các tài liệu sau:

·        Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước.

·        Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.

2.3. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

vPhương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được hướng dẫn cho các giao dịch phổ biến nhất, doanh nghiệp căn cứ bản chất từng giao dịch để trình bày các luồng tiền một cách phù hợp nếu chưa có hướng dẫn cụ thể trong Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Khi doanh nghiệp lập bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200 thì cần căn cứ vào các tài liệu sau:

·        Bảng Cân đối kế toán

·        Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

·        Bản thuyết minh Báo cáo tài chính;

·        Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước;

·        Các tài liệu kế toán khác, như: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”; Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các tài khoản liên quan khác, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và các tài liệu kế toán chi tiết khác…

·        Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo 2 phương pháp là phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp. Tùy doanh nghiệp lựa chọn để lập báo cáo theo phương pháp nào.

Phương pháp trực tiếp.

Phương pháp gián tiếp:

Ø  Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động kinh doanh:

–          Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu tư

–          Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động tài chính

–          Tổng hợp các luồng tiền trong kỳ

2.4. Lập Thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải trình bày những nội dung dưới đây:

·        Các thông tin về cơ sở lập và trình bày báo cáo tài chínhvà các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng;

·        Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong các báo cáo tài chính khác (Các thông tin trọng yếu);

·         Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các Báo cáo tài chính khác, nhưng lại cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp.

·        Bản thuyết minh Báo cáo tài chính phải được trình bày một cách có hệ thống

·         Doanh nghiệp được chủ động sắp xếp số thứ tự trong thuyết minh Báo cáo tài chính theo cách thức phù hợp nhất với đặc thù của mình theo nguyên tắc mỗi khoản mục trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được đánh dấu dẫn tới các thông tin liên quan trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính

Khi lập thuyết minh báo cáo tài chính doanh nghiệp căn cứ vào các tài liệu sau:

·        Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo;

·         Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; Sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có lien quan;

·         Căn cứ vào Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước;

·        Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC VẠN LUẬT THỰC HIỆN

Ø  Thu thập thông tin các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp.

Ø  Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Ø  Kiểm tra, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán.

Ø  Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp.

Ø  Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển.

Ø  Tính và lập các bảng khấu hao tài sản cố định.

Ø  Hạch toán kế toán trên phần mền kế toán chuyên nghiệp.

Ø  Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết trình báo cáo tài chính.

Ø  Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện.

Ø  Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế.

Ø  In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định.

Ø  Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin

CHI PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ báo cáo tài chính và quyết toán thuế và nộp tại Cơ quan thống kế cuối năm từ 1.500.000 đồng đến 3.500.000 đồng. ( Giá trên chưa bao gồm vat)

Liên hệ ngay 0919 123 698 / 0916 123 698 để được tư vấn miễn phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVI