Theo quy định pháp luật, cá nhân đứng tên mở trung tâm ngoại ngữ phải được xét cấp quyết định và giấy phép hoạt động khi đảm bảo các điều kiện. Về mở trung tâm ngoại ngữ phải phục vụ yêu cầu của pháp luật về điều kiện người kiến tạo cũng như có trụ sở hoạt động giống như các trung tâm ngoại ngữ khác. Bao gồm các bước Xây cất trung tâm ngoại ngữ và xin giấy phép đào tạo. Cụ thể được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT về Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 1. Xin Giấy Phép Thành Lập | Trung Tâm Ngoại Ngữ
 2. Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội
 3. Tư vấn dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Về kiến tạo trung tâm ngoại ngữ cần có giấy phép kinh doanh.

Khi phục vụ đủ điều kiện nêu trên cần tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Quy định cụ thể về nội dung đăng ký doanh nghiệp của các loại hình tại Luật Doanh nghiệp 2014 từ Điều 20 tới Điều 23.

Sau khi làm xong thủ tục Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề giáo dục về đào tạo ngoại ngữ, cần làm thủ tục xin phép tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở. Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Tại Điều 7 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT- BGDĐT có quy định như sau:

 • Thích hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đề án kiến tạo trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, trang bị, vị trí dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Theo đó, để kiến tạo trung tâm ngoại ngữ thì phải phục vụ nhì điều kiện nêu trên. Ngoài ra, giám đốc trung tâm ngoại ngữ cũng phải phục vụ những điều kiện theo Điều 23 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học như sau:

 • Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định kiến tạo trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).
 • Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và có trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.
 • Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.
Mẫu hồ sơ, đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ
Mẫu hồ sơ, đơn xin kiến tạo trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ, trình tự và thủ tục kiến tạo trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm:

a) Tờ trình xin kiến tạo trung tâm;

b) Đề án kiến tạo trung tâm gồm các nội dung sau:

 • Tên trung tâm, loại hình trung tâm, vị trí đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc kiến tạo trung tâm;
 • Mục tiêu, tính năng, nhiệm vụ của trung tâm;
 • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
 • Cơ sở vật chất của trung tâm;
 • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
 • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

2. Trình tự, thủ tục kiến tạo trung tâm ngoại ngữ, tin học

a) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận hoàn toản hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị kiến tạo trung tâm, cơ quan quyết định kiến tạo trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định kiến tạo trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định kiến tạo.

b) Nếu không đủ điều kiện kiến tạo trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do

Mẫu đơn xin kiến tạo trung tâm ngoại ngữ.

Mẫu 1. Đơn xin kiến tạo trung tâm tiếng Anh dành riêng cho các cá nhân.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP…, ngày….. thánh….. năm 201….

ĐƠN XIN THÀNH LẬP

Trung tâm Ngoại ngữ + Tên riêng (1)

Kính gửi : Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố….

Tôi tên:…………………………………………….. Sinh năm:……………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ.

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên (2) , tôi đứng tên kiến tạo Trung tâm (1) với nội dung như sau:

– Tên cơ sở đào tạo: Trung tâm Ngoại ngữ…………………. + Tên riêng.

– Tên giao dịch:………………………………………………………………………

– Địa chỉ: …………………………………………………….………………………

– Điện thoại: …………………………………………………………………………

– Môn dạy (3): …………………………………………………….…………………

– Chương trình (4)……………………………………………………………………

– Giám đốc Trung tâm : Ông ( bà ) ………………………….………………………

Tôi xin cam kết và có trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và đúng mực của các nội dung trong Hồ sơ kiến tạo Trung tâm ( Cơ sở ); Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo và pháp luật của Nhà nước.

Ý kiến của                                                                                                                                                       Ký tên

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận (Huyện)

Ghi chú:

– (1) Ghi tên loại hình Trung tâm Ngoại ngữ

– (2) Nếu kiến tạo Trung tâm Ngoại ngữ chọn Quyết định số 31.

– (3) Ghi tên môn dạy.

– (4) Chương trình A – B – C ( Ngoại ngữ ); A-B- Kỹ thuật viên (Tin học) và chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( Bồi dưỡng văn hoá ).

 

…., ngày …. tháng …. năm 200

 

Mẫu 2:  Đơn xin kiến tạo trung tâm ngoại ngữ dành cho các Tổ chức, tổ chức doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP…, ngày…thánh.. năm 201…

ĐƠN XIN THÀNH LẬP

Trung tâm Ngoại ngữ + tên riêng

Kính gửi : Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố…………………………………..

Tôi tên:…………………………………………….. Sinh năm:……………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………

Địa chỉ cơ quan :……………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học; và

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên (2);

Tôi đại diện ( Tên, đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị, trường ) đứng tên kiến tạo Trung tâm + Loại hình với những nội dung như sau:

– Tên cơ sở đào tạo: Trung tâm + Loại hình + Tên riêng.

– Tên giao dịch:……………………………………………………………………..

– Địa chỉ: …………………………………………………………….………………

– Điện thoại: …………………………………………………………………………

– Môn dạy (3): ……………………………………………………….………………

– Chương trình (4)……………………………………………………………………

– Giám đốc Trung tâm : Ông ( bà ) ……………………………….…………………

Tên riêng, Tên tổ chức (đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị, trường) xin cam kết và có trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và đúng mực của các nội dung trong Hồ sơ kiến tạo Trung tâm; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo và pháp luật của Nhà nước.

Thủ trưởng

Ý kiến của (Ký tên – đóng dấu)

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận (Huyện)

Ghi chú:

– (1) Ghi tên loại hình Trung tâm Ngoại ngữ

– (2) Nếu kiến tạo Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học chọn Quyết định số 31.

– (3) Ghi tên môn dạy.

– (4) Chương trình A-B-C ( Ngoại ngữ ); và chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( Bồi dưỡng văn hoá ).

– Đính kèm các Quyết định của Tổ chức cấp trên kiến tạo đơn vị, bổ nhiệm cán bộ quản lý.

Trên đây là một số mẫu đơn xin kiến tạo trung tâm ngoại ngữ nhưng chúng tôi muốn bạn đọc hiểu và nắm bắt được những thủ tục kiến tạo trung tâm ngoại ngữ đúng mực nhất.

VẠN LUẬT : Chuyên hỗ trợ pháp lý và trợ giúp dịch vụ tư vấn xin Giấy phép kinh doanh, Hồ Sơ Xây cất trung tâm ngoại ngữ, Công bố chất lượng sản phẩm, Giấy chứng thực y tế, Giấy phép sao khách sạn, Giấy chứng thực bình yên trật tự, Phòng cháy chữa cháy, Giấy cam kết bảo vệ môi trường, Sở hữu trí tuệ, Phiên bản quyền tác giả, Mã số mã vạch, Kiểm nghiệm sản phẩm và còn nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhưng Vạn Luật có thể hỗ trợ bạn.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY VẠN LUẬT

Địa chỉ: P2506 Tòa nhà FLC Complex, 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm – Hà Nội.
Hotline: 0919 123 698 ; 02473 023 698
Email: lienhe@vanluat.vn

NỘI DUNG KHÁC VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

 1. Mẫu hồ sơ Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ

 2. Mẫu đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

 3. Mẫu tờ trình xin thành lập trung tâm ngoại ngữ

 4. Download đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

 5. Mẫu đơn xin mở trung tâm ngoại ngữ

 6. Dịch vụ mở trung tâm ngoại ngữ

 7. Quy định thành lập trung tâm ngoại ngữ

 8. Cách viết đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

 9. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại hà nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]