Theo quy định của pháp luật, việc mở trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng các điều kiện và được xét cấp giấy phép hoạt động. Để đáp ứng yêu cầu này, chủ trung tâm cần thực hiện các bước như xây dựng trung tâm ngoại ngữ và xin giấy phép đào tạo. Điều kiện này được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT về Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Các điều kiện bao gồm đáp ứng được các quy định về người sáng lập và trụ sở hoạt động giống như các trung tâm ngoại ngữ khác. Việc tuân thủ các quy định này sẽ giúp chủ trung tâm ngoại ngữ được cấp quyết định và giấy phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

 1. Xin Giấy Phép Thành Lập | Trung Tâm Ngoại Ngữ
 2. Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội
 3. Tư vấn dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Về kiến tạo trung tâm ngoại ngữ cần có giấy phép kinh doanh.

Sau khi đảm bảo đủ điều kiện quy định, người muốn mở trung tâm ngoại ngữ cần tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh tại nơi đặt trụ sở. Nội dung đăng ký doanh nghiệp cụ thể cho từng loại hình được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, từ Điều 20 đến Điều 23.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và có Giấy đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo ngoại ngữ, cần làm thủ tục xin giấy phép hoạt động tại Sở Giáo dục và Đào tạo tại nơi đặt trụ sở. Quy trình, hồ sơ và thủ tục cụ thể cho việc thành lập trung tâm ngoại ngữ được quy định tại Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT.

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học được ban hành theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT tại Điều 7 có quy định như sau:

Trung tâm ngoại ngữ, tin học phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Để kiến tạo trung tâm ngoại ngữ, cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, trang bị, vị trí dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Ngoài ra, giám đốc trung tâm ngoại ngữ cũng phải đáp ứng những điều kiện theo Điều 23 của quy chế này, bao gồm:

 • Là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tin học, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục và được bổ nhiệm hoặc công nhận.
 • Là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.
 • Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.
 • Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

Để thành lập trung tâm ngoại ngữ, cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên và nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014.

Để đáp ứng được các yêu cầu và điều kiện nói trên, các trung tâm ngoại ngữ cần thực hiện đầy đủ quy trình kiến tạo trung tâm ngoại ngữ đúng quy định của pháp luật. Việc này không chỉ giúp trung tâm hoạt động hợp pháp mà còn đảm bảo chất lượng giảng dạy và nâng cao uy tín của trung tâm.

Ngoài ra, giám đốc trung tâm ngoại ngữ là người chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Việc bổ nhiệm giám đốc cũng cần tuân thủ các quy định về năng lực, trình độ và đạo đức của người được bổ nhiệm.

Tổ chức các khóa đào tạo ngoại ngữ có chất lượng cùng với việc đảm bảo điều kiện vật chất, trang thiết bị hiện đại cũng là một trong những yếu tố giúp trung tâm ngoại ngữ thu hút học viên. Bên cạnh đó, việc xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác trong và ngoài nước cũng giúp trung tâm mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa các chương trình đào tạo, tăng thêm giá trị cho học viên.

Mẫu hồ sơ, đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ
Mẫu hồ sơ, đơn xin kiến tạo trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ, trình tự và thủ tục kiến tạo trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm:

Để kiến tạo trung tâm ngoại ngữ, người đề xuất cần chuẩn bị các tài liệu sau:

a) Tờ trình xin kiến tạo trung tâm;

b) Đề án kiến tạo trung tâm gồm các nội dung sau:

 • Tên trung tâm, loại hình trung tâm, vị trí đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc kiến tạo trung tâm;
 • Mục tiêu, tính năng, nhiệm vụ của trung tâm;
 • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
 • Cơ sở vật chất của trung tâm;
 • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
 • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

Để đảm bảo các yêu cầu về kiến tạo trung tâm ngoại ngữ, người đề xuất cần phải nghiên cứu kỹ luật doanh nghiệp, các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giáo dục. Ngoài ra, cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tài chính để đảm bảo quy trình đăng ký và xin phép được thuận lợi.

2. Trình tự, thủ tục kiến tạo trung tâm ngoại ngữ, tin học

a) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận hoàn toản hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị kiến tạo trung tâm, cơ quan quyết định kiến tạo trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định kiến tạo trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định kiến tạo.

b) Nếu không đủ điều kiện kiến tạo trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do

Mẫu đơn xin kiến tạo trung tâm ngoại ngữ.

Mẫu 1. Đơn xin kiến tạo trung tâm tiếng Anh dành riêng cho các cá nhân.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP…, ngày….. thánh….. năm 201….

ĐƠN XIN THÀNH LẬP

Trung tâm Ngoại ngữ + Tên riêng (1)

Kính gửi : Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố….

Tôi tên:…………………………………………….. Sinh năm:……………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ.

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên (2) , tôi đứng tên kiến tạo Trung tâm (1) với nội dung như sau:

– Tên cơ sở đào tạo: Trung tâm Ngoại ngữ…………………. + Tên riêng.

– Tên giao dịch:………………………………………………………………………

– Địa chỉ: …………………………………………………….………………………

– Điện thoại: …………………………………………………………………………

– Môn dạy (3): …………………………………………………….…………………

– Chương trình (4)……………………………………………………………………

– Giám đốc Trung tâm : Ông ( bà ) ………………………….………………………

Tôi xin cam kết và có trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và đúng mực của các nội dung trong Hồ sơ kiến tạo Trung tâm ( Cơ sở ); Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo và pháp luật của Nhà nước.

Ý kiến của                                                                                                                                                       Ký tên

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận (Huyện)

Ghi chú:

– (1) Ghi tên loại hình Trung tâm Ngoại ngữ

– (2) Nếu kiến tạo Trung tâm Ngoại ngữ chọn Quyết định số 31.

– (3) Ghi tên môn dạy.

– (4) Chương trình A – B – C ( Ngoại ngữ ); A-B- Kỹ thuật viên (Tin học) và chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( Bồi dưỡng văn hoá ).

 

…., ngày …. tháng …. năm 200

 

Mẫu 2:  Đơn xin kiến tạo trung tâm ngoại ngữ dành cho các Tổ chức, tổ chức doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP…, ngày…thánh.. năm 201…

ĐƠN XIN THÀNH LẬP

Trung tâm Ngoại ngữ + tên riêng

Kính gửi : Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố…………………………………..

Tôi tên:…………………………………………….. Sinh năm:……………………

Chức vụ:………………………………………………………………………………

Địa chỉ cơ quan :……………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………………

Sau khi nghiên cứu quyết định số 31/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học; và

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên (2);

Tôi đại diện ( Tên, đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị, trường ) đứng tên kiến tạo Trung tâm + Loại hình với những nội dung như sau:

– Tên cơ sở đào tạo: Trung tâm + Loại hình + Tên riêng.

– Tên giao dịch:……………………………………………………………………..

– Địa chỉ: …………………………………………………………….………………

– Điện thoại: …………………………………………………………………………

– Môn dạy (3): ……………………………………………………….………………

– Chương trình (4)……………………………………………………………………

– Giám đốc Trung tâm : Ông ( bà ) ……………………………….…………………

Tên riêng, Tên tổ chức (đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị, trường) xin cam kết và có trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và đúng mực của các nội dung trong Hồ sơ kiến tạo Trung tâm; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo và pháp luật của Nhà nước.

Thủ trưởng

Ý kiến của (Ký tên – đóng dấu)

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận (Huyện)

Ghi chú:

– (1) Ghi tên loại hình Trung tâm Ngoại ngữ

– (2) Nếu kiến tạo Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học chọn Quyết định số 31.

– (3) Ghi tên môn dạy.

– (4) Chương trình A-B-C ( Ngoại ngữ ); và chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( Bồi dưỡng văn hoá ).

– Đính kèm các Quyết định của Tổ chức cấp trên kiến tạo đơn vị, bổ nhiệm cán bộ quản lý.

Trên đây là một số mẫu đơn xin kiến tạo trung tâm ngoại ngữ nhưng chúng tôi muốn bạn đọc hiểu và nắm bắt được những thủ tục kiến tạo trung tâm ngoại ngữ đúng mực nhất.

VẠN LUẬT : Chuyên hỗ trợ pháp lý và trợ giúp dịch vụ tư vấn xin Giấy phép kinh doanh, Hồ Sơ Xây cất trung tâm ngoại ngữ, Công bố chất lượng sản phẩm, Giấy chứng thực y tế, Giấy phép sao khách sạn, Giấy chứng thực bình yên trật tự, Phòng cháy chữa cháy, Giấy cam kết bảo vệ môi trường, Sở hữu trí tuệ, Phiên bản quyền tác giả, Mã số mã vạch, Kiểm nghiệm sản phẩm và còn nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhưng Vạn Luật có thể hỗ trợ bạn.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY VẠN LUẬT

Địa chỉ: P2506 Tòa nhà FLC Complex, 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm – Hà Nội.
Hotline: 0919 123 698 ; 02473 023 698
Email: lienhe@vanluat.vn

NỘI DUNG KHÁC VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

 1. Mẫu hồ sơ Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ

 2. Mẫu đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

 3. Mẫu tờ trình xin thành lập trung tâm ngoại ngữ

 4. Download đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

 5. Mẫu đơn xin mở trung tâm ngoại ngữ

 6. Dịch vụ mở trung tâm ngoại ngữ

 7. Quy định thành lập trung tâm ngoại ngữ

 8. Cách viết đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

 9. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại hà nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *