Nội dung của quyết định đề cập tới các vấn đề liên quan tới việc giải thể doanh nghiệp như tên doanh nghiệp giải thể, lý do giải thể, thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết, thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ, thanh toán các khoản nợ thuế, xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động, Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp,  thành lập tổ thanh lý tài .tở thanh lý tài sản….

 1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp 2018
 2. Giải thể công ty ĐÃ phát sinh hóa đơn doanh thu – Cần Lưu Ý Gì?
 3. Trình tự, thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp – NHANH VÀ ĐÚNG

Thủ tục giải thể doanh nghiệp cơ bản các doanh nghiệp đều có thế nắm được. Tuy nhiên, để soạn được một bộ hồ sơ chuẩn khi tiến hành giải thể doanh nghiệp thì lại không phải là việc dễ dàng. Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp Công Ty Vạn Luật sẽ cung cấp cho quý bạn đọc bộ hồ sơ giải thể công ty cổ phần chi tiết và đầy đủ nhất nhất để Quý khách hàng có thể tham khảo.

Quyết định giải thể doanh nghiệp – Biểu mẫu dành cho doanh nghiệp

Dưới đây là mẫu văn bản được căn cứ theo điều 111 và 112 của Luật doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nếu công ty bị phá sản và quyết định giải thể doanh nghiệp thì bạn có thể sử dụng mẫu Quyết định này.

Một bộ hồ sơ làm thủ tục giải thể công ty cổ phần cần có những giấy tờ sau:

1. Công văn gửi Hải quan xin xác nhận không nợ thuế Hải Quan

Tên Doanh Nghiệp:…………

Số:………../……….

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–o0o———–
……………, ngày …… tháng …..năm ……….

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Giải thể doanh nghiệp)

– Căn cứ Điều 111 và Điều 112 của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2000.

– Căn cứ Điều ……….của Điều lệ công ty ……………được thông qua ngày ………………..

– Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…………………….…

– Doanh nghiệp…………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể doanh nghiệp …………………………………………………………………………………

– Số Đăng ký kinh doanh………………………ngày cấp……………..……nơi cấp ……..…………

– Số Giấy phép thành lập…………………..ngày cấp……………………nơi cấp ……………..…..

– Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………………………………………….…

Điều 2: Lý do giải thể: ………………………………………………………………………………………………

Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

(Doanh nghiệp nêu rõ tất cả các hợp đồng mà doanh nghiệp đang thực hiện, nội dung hợp đồng, đối tác, ngày ký hợp đồng, phương thức thanh lý, ngày dự định thanh lý chấm dứt hợp đồng).

Đối với những hợp đồng sẽ thanh lý, doanh nghiệp sẽ có báo cáo kết quả thực hiện sau khi hoàn tất.

Thời hạn thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không ký kết thêm hợp đồng với tổ chức, cá nhân nào. Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu phát sinh có tranh chấp nào về các hợp đồng đã ký.

Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

Doanh nghiệp còn các khoản nợ khách hàng, nợ Ngân hàng, nợ thuế như sau:

(Doanh nghiệp nêu rõ từng loại nợ, phương thức thanh toán cụ thể, thời điểm thanh toán).

Thời hạn thanh toán nợ không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không vay nợ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp về các khoản nợ trên.

Điều 5: Thanh toán các khoản nợ thuế

Doanh nghiệp còn nợ các loại thuế sau:

(Doanh nghiệp nêu rõ các khoản thuế còn nợ, phương thức và thời hạn nộp thuế). Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp về các khoản nợ trên.

Điều 6: Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

Doanh nghiệp sử dụng …………….…….(nêu số lượng lao động). Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động chậm nhất là vào ngày…………. (Nêu rõ từng lao động, thời điểm thôi việc, mức trợ cấp đối với từng lao động. Trường hợp quá nhiều lao động, có thể phân loại thành lao động trực tiếp và gián tiếp). Các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động được doanh nghiệp xử lý dứt điểm vào ngày / / , (Nêu cụ thể những nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối với tập thể người lao động trong thỏa ước lao động tập thể. Trường hợp có thỏa thuận riêng, nêu cách xử lý cụ thể với cá nhân người lao động). Mọi tranh chấp phát sinh về sau do doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Điều 7: Thành lập tổ thanh lý tài .Tở thanh lý tài sản gồm (ít nhất là 2 người): Quyền và nghĩa vụ Tổ thanh lý, thủ tục thanh lý quy định ở Phụ lục đính kèm.

Điều 8: Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở doanh nghiệp, được gởi đến các chủ nợ, người lao động, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, gởi đến cơ quan Nhà Nước và đăng báo ………………….. 3 kỳ liên tiếp.

Điều 9: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:                                                                                   ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
– Sở Kế hoạch và Đầu tư                                                            hoặc CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
– Các chủ nợ                                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)
– Người lao động
– Cơ quan Thuế
– Lưu

Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp
Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

2.      Công văn gửi thuế:

CÔNG TY CỔ PHẦN A———————

Số:01/2016/CV

V/v: Xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–           

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Chi cục thuế Quận………….– Cục Thuế TP. Hà Nội

Tên công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN A

Tên giao dịch đối ngoại: ………………………………

Tên công ty viết tắt:  ………………………………………

Mã số công ty: ……………………. do phòng đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 07/07/2015.

Địa chỉ công ty:………………………………………………..

Tên tôi là: Trần Văn A

CMND số:………………………  Ngày cấp: ……………………… Nơi cấp: …………………………

Là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Lý do xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

Hoạt động kinh doanh không hiệu quả, khó khăn về công tác bố trí nhân sự đủ năng lực và trình độ đảm bảo yêu cầu công việc, không tìm kiếm được đối tác và khách hàng.

Vì vậy, để giúp quá trình làm thủ tục giải thể công ty cổ phần theo quy định của pháp luật, chúng tôi kính đề nghị Chi cục thuế ……………. tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế của công ty.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý cơ quan.

Xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

3.       Biên bản họp đại hội đồng cổ đông công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN A———————

Số:01/2016/BB- A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–           

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016

 

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN A

(V/v Giải thể công ty)

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2016, tại trụ sở Công ty cổ phần A số……………………. Chúng tôi các cổ đông Công ty gồm có:

v    Ông Trần Văn A nắm giữ 4.000.000.000 đồng, tương ứng với 400.000 cổ phần, chiếm 80%  tổng vốn điều lệ;

v    Bà Nguyễn Thị B nắm giữ 750.000.000 đồng, tương ứng với 75.000 cổ phần, chiếm 15 %  tổng vốn điều lệ;

v  Bà Trần Thị C nắm giữ 250.000.000 đồng, tương ứng với 25.000 cổ phần, chiểm 5% tổng vốn điều lệ.

Các thành viên tham gia dự họp đủ 3/3 đạt tỷ lệ 100% số thành viên tham gia dự họp có quyền biểu quyết.

Tổ chức cuộc họp Hội đồng cổ đông với thành phần :

 • Ông Trần Văn A chủ tọa cuộc họp
 • Bà Nguyễn Thị B thư ký cuộc họp

Nội dung cuộc họp

Theo đề nghị của các cổ đông công ty, Chủ tịch hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp này với đầy đủ các thành viên tham dự họp để quyết định làm thủ tục giải thể Công ty cổ phần.

Sau khi bàn bạc thỏa thuận, các thành viên thống nhất giải thể công ty với nội dung như sau:

 1. Tên Doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN A

Tên giao dịch đối ngoại: ………………………………

Tên công ty viết tắt:  …………………………………….

Mã số công ty: ………………… do phòng đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 07/07/2015.

Địa chỉ công ty: ……………………………………..

Đại diện theo pháp luật: ông Trần Văn A

CMND số:………………………..                Ngày cấp: ………………………Nơi cấp: ………………..

Điều 2Lý do giải thể:

Hoạt động kinh doanh không hiệu quả, khó khăn về công tác bố trí nhân sự đủ năng lực và trình độ đảm bảo yêu cầu công việc, không tìm kiếm được đối tác và khách hàng.

 1. Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

Doanh nghiệp đã hoàn thành các hợp đồng được ký kết và thanh lý hợp đồng. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không ký kết thêm bất kỳ hợp đồng với tổ chức, cá nhân nào.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát sinh tranh chấp về các hợp đồng đã ký kết.

 1. Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

Doanh nghiệp không có bất kỳ khoản nợ nào đối với khách hàng hay nợ đối với các cá nhân, cơ quan, tổ chức nào khác.

 1. Thanh toán các khoản nợ thuế:

Doanh nghiệp sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất các nghĩa vụ tài chính với cơ quan Thuế.

 1. Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng lao động:

Doanh nghiệp không sử dụng lao động. Mọi tranh chấp phát sinh về sau do doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 1. Thành lập Tổ thanh lý tài sản với thành phần:

Tổ trưởng: ông Trần Văn A

Tổ viên: bà Nguyễn Thị B, bà Trần Thị C.

 1. Nhiệm vụ:

Giao cho ông Trần Văn A và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nội dung biên bản này.

 1. Kết quả biểu quyết nội dung cuộc họp :

– Số phiếu tán thành: 500.000 cổ phần.

– Số phiếu không tán thành: không.

– Ý kiến khác: không.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 h cùng ngày;

Biên bản đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe. Các nội dung được nêu trên đã được đưa ra biểu quyết trực tiếp tại phiên họp Đại hội cổ đông. Các cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn bộ với tỷ lệ đồng ý đạt 100% và tất cả các cổ đông đều thống nhất ký tên.

Chủ toạThư Ký

 

CHỮ KÝ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

( Ký và Ghi rõ họ tên)

4.      Quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN A———————

 Số:01/2016/QĐ- A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–           

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN A

 (V/v Giải thể công ty)

 • Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ vào điều lệ Công ty;
 • Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 06  năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định làm thủ tục giải thể công ty cổ phần như sau:

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN A

Tên giao dịch đối ngoại: ………………………………….

Tên công ty viết tắt:  …………………………………………..

Mã số công ty: ………………………. do phòng đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 07/07/2015.

Địa chỉ công ty: ………………………………….

 1. Lý do giải thể làm thủ tục giải thể công ty cổ phần :

Do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, khó khăn về công tác bố trí nhân sự đủ năng lực và trình độ đảm bảo yêu cầu công việc, không tìm kiếm được đối tác và khách hàng.

 1. Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

Doanh nghiệp đã hoàn thành các hợp đồng được ký kết và thanh lý hợp đồng. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không ký kết thêm bất kỳ hợp đồng với tổ chức, cá nhân nào.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát sinh tranh chấp về các hợp đồng đã ký kết.

 1. Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

Doanh nghiệp không có bất kỳ khoản nợ nào đối với khách hàng hay nợ đối với các cá nhân, cơ quan, tổ chức nào khác.

 1. Thanh toán các khoản nợ thuế:

Doanh nghiệp sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất các nghĩa vụ tài chính với cơ quan Thuế.

 1. Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng lao động:

Đến thời điểm hiện tại doanh nghiệp không sử dụng lao động. Mọi tranh chấp phát sinh về sau do doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 1. Thành lập Tổ thanh lý tài sản với thành phần:

Tổ trưởng: ông Trần Văn A

Tổ viên: bà Nguyễn Thị B, bà Trần Thị C.

 1. Nhiệm vụ:

Giao cho ông Trần Văn A và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nội dung biên bản này.

 1. Kết quả biểu quyết nội dung cuộc họp :

– Số phiếu tán thành:  500.000 cổ phần

– Số phiếu không tán thành: không.

– Ý kiến khác: không.

Điều 2: Giao cho ông Trần Văn A thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch hội đồng quản trị

5.      Thông báo giải thể công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ASố: 02/2016/TBCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–

                      Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội

Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN A

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:…………………………..

Tên công ty viết tắt: ………………………………………………….

Mã số công ty: ……………….. do phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 28/11/2014.

Địa chỉ công ty: ……………………………..

Người đại diện theo pháp luật công ty : ông NGUYỄN A

CMND số:…………………..         Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Quyết định giải thể số: 01/2016/QĐ ngày 20/04/2016.

Lý do giải thể: Hoạt động kinh doanh không hiệu quả, khó khăn về công tác bố trí nhân sự đủ năng lực và trình độ đảm bảo yêu cầu công việc, không tìm kiếm được đối tác và khách hàng.

Doanh nghiệp cam kết sẽ hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
– Quyết định giải thể doanh nghiệp
– Công văn thông báo giải thể doanh nghiệp, đóng mã số thuế
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
                                


=>


Trên đây là những mẫu giấy tờ chính về hồ sơ thủ tục giải thể công ty cổ phần ngoài ra còn có giấy giới thiệu của công ty, Báo cáo thanh lý tài sản công ty, danh sách chủ nợ và người lao động, cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng, công văn nộp dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu….

Rất mong bài viết của chúng tôi sẽ giúp cho quý bạn đọc hiểu thêm về hồ sơ giải thể và giúp các bạn dễ dàng hơn trong quá trình tiến hành thủ tục. Hiện nay, Công Ty Vạn Luật đang hỗ trợ và cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói chỉ 900.000 VNĐ. Quý khách hàng vui lòng kết nối đến số hotline tư vấn dịch vụ 0919 123 69 để có thêm thông tin về dịch vụ

Trân trọng./.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Vạn Luật:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục khuyết toán thuế, thủ tục giải thể công ty tại sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 • Thực hiện đăng thông báo giải thể doanh nghiệp.
 • Thực hiện thủ tục xin xác nhận đóng tài khoản ngân hàng của công ty.
 • Hướng dẫn Quý khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc giải thể công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ, giao dịch với có quan thuế xin đóng mã số thuế cho công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 • Tư vấn các thức chuyển nhượng nếu doanh nghiệp muốn chuyển nhượng không thực hiện thủ tục giải thể công ty.

Trên đây, luật sư của Vạn Luật đã tư vấn miễn phí cho các bạn về việc giải thể công ty. Các bạn đừng quá lo lắng với thủ tục này bởi tuy khó và phức tạp nhưng nếu như các bạn cần tư vấn pháp lý, hỗ trợ giải thể công ty thì đã có Vạn Luật giúp bạn giải quyết nhanh chóng, tư vấn miễn phí, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ giải quyết mọi thủ tục với cơ quan chức năng với chi phí thấp nhất.

Hotline: 0919 123 698 / 02473 023 698

Email: lienhe@vanluat.vn

Liên hệ ngay tới Vạn Luật để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVI