Quyết định giải thể doanh nghiệp là mẫu văn bản được căn cứ theo điều 111 và 112 của Luật doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nếu công ty bị phá sản và quyết định giải thể doanh nghiệp thì bạn có thể sử dụng mẫu Quyết định này

  1. Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp – Quyết định giải thể doanh nghiệp công ty
  2. Thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên
  3. Dịch vụ giải thể công ty chuyên nghiệp tại Vạn Luật

Một trong các nghĩa vụ của doanh nghiệp được quy định tại Điều 8 Luật Doanh nghiệp là thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về công khai thông tin về thành lập và hoạt động theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Quyết định giải thể doanh nghiệp

Việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Điều 33 Luật Doanh nghiệp. Theo đó, trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định.

Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp đã được quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây: (a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn; (b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; (c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; (d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, quyết định giải thể của doanh nghiệp phải được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 202 Luật Doanh nghiệp thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

Quyết định giải thể doanh nghiệp 2018
Quyết định giải thể doanh nghiệp 2018

Như vậy, doanh nghiệp có thể dễ dàng thực hiện việc công bố quyết định giải thể doanh nghiệp theo các quy định như nêu trên. Tuy nhiên, có những trường hợp sau khi ra quyết định giải thể, doanh nghiệp không muốn giải thể nữa và ra quyết định hủy quyết định giải thể thì việc thực hiện công bố đối với quyết định này sẽ được thực hiện như thế nào. Để doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện tốt quy định về công khai, công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp, trong đó có việc công bố Quyết định hủy bỏ Quyết định giải thể doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 03/4/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 2826/BKHĐT-ĐKKD hướng dẫn về vấn đề này. Nội dung hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại Điều 7 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp có quyền tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. Một trong các trường hợp giải thể doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp là giải thể theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp, hay còn được gọi là giải thể tự nguyện, tức là doanh nghiệp giải thể theo quyết định của chủ doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp tư nhân), theo quyết định của tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty hợp danh) hoặc theo quyết định của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

 Như vậy, khi doanh nghiệp giải thể theo trường hợp quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp nêu trên và đã gửi quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, đồng thời, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp chưa bị chuyển sang tình trạng đã giải thể thì doanh nghiệp có thể quyết định hủy bỏ quyết định giải thể để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp”.

Do đó, trong trường hợp của bạn nếu do tình hình sản xuất kinh doanh đã không còn hoạt động được nữa mà Hội đồng thành viên quyết định giải thể thì có thể làm thủ tục hồ sơ để tiến hành giải thể.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất 2018

– Hồ sơ giải thể bao gồm những giấy tờ sau:

a) Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

b) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

c) Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Trình tự giải thể doanh nghiệp:

  • Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
  • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể quy định tại Khoản 1 Điều 202 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Kèm theo thông báo phải Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
  • Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.
  • Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu

Trong trường hợp này, doanh nghiệp gửi Quyết định hủy bỏ Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trên cơ sở Quyết định hủy bỏ Quyết định giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý đang hoạt động của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và đăng tải Quyết định nêu trên của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

VẠN LUẬT : Giới thiệu gói dịch vụ Dịch Vụ Giải Thể Doanh Nghiệp giá rẻ với thời gian nhanh, đảm bảo tại Hà Nội, HCM. Cam kết mang đến dịch vụ tốt nhất và sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi. Ngoài ra doanh nghiệp nhận được tư vấn hỗ trợ miễn phí về thuế, các thủ tục pháp lý khác trong suốt thời gian hoạt động. Vạn Luật có thể hỗ trợ bạn.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY VẠN LUẬT

Địa chỉ: P2506 Tòa nhà FLC Complex, 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm – Hà Nội.
Hotline: 0919 123 698 ; 02473 023 698
Email: lienhe@vanluat.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVI