Bổ nhiệm các chức danh rất cần thiết trong đơn vị như: Giám đốc đơn vị, giám đốc chi nhánh, tổng giám đốc đơn vị… cần được thực hiện đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp và quy định rõ tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn của các vị trí này. Luật Minh Khuê giới mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ này:

XEM THÊM: Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất 2021

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, trường hợp giám đốc/Tổng giám đốc là người nhưng mà doanh nghiệp đi thuê thì Chủ tịch hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên sẽ là người ra quyết định bổ nhiệm vị trí này để điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Dưới đây là Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc điều hành đơn vị. Quyết định bổ nhiệm này thường được dùng cho các trường hợp quyết định bổ nhiệm giám đốc đơn vị tnhh, bổ nhiệm giám đốc đơn vị cổ phần hay các trường hợp khác.

Tư vấn quy định về bổ nhiệm giám đốc

Theo quy định thì giám đốc là người có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp và các điều kiện khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Để đảm bảo việc bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ thích hợp và đúng trình tự thủ tục, đơn vị nên nghiên cứu quy định pháp luật hoặc liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0919 123 698 Công Ty Vạn Luật sẵn sàng giải đáp, hỗ trợ bạn.

Ngoài ra, bạn tham khảo mẫu chúng tôi giúp sức dưới đây để hoàn thiện quyết định bổ nhiệm cho thích hợp.

Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại Việt Nam
Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại Việt Nam

 Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc đơn vị cổ phần

Quyết định bổ nhiệm giám đốc đối với đơn vị cổ phần thường do Chủ tịch hội đồng quản trị bổ nhiệm nếu điều lệ đơn vị không có quy định khác. Công Ty Vạn Luật đưa ra mẫu quyết định bổ nhiệm để Quý khách hàng tham khảo:​

CÔNG TY CỔ PHẦN…..

Số: ../20…/QĐ….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

Hà Nội, ngày tháng năm 20…

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………….

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Tổ chức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………….

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổ chức cổ phần …….. ;

– Căn cứ vào Biên bạn dạng họp Hội đồng Quản trị Tổ chức ……………………. ;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm:

Họ và tên: ………………………….………..Giới tính:……………………..

Sinh ngày:………………..Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Hộ chiếu số: ………do công an…….. cấp ngày:…………….

Nơi đăng ký HKTT:.……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:.………………………………………………………………….…

Giữ chức vụ: Giám đốc

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tổ chức.

Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Tổ chức theo quyết định của Hội đồng thành viên Tổ chức và theo luật hiện hành.

Giám đốc nhận trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

  1. Giám đốc Tổ chức có các quyền sau:

– Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

– Quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới hoạt động hàng ngày của Tổ chức;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Tổ chức;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ Tổ chức;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Tổ chức trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

– Ký kết hợp đồng nhân danh Tổ chức;

– Kiến nghị phương án sắp đặt cơ cấu tổ chức Tổ chức;

– Trình công bố quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;

– Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;

– Tuyển dụng lao động;

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Tổ chức, tại Hợp đồng lao động nhưng mà Giám đốc ký với Tổ chức và theo quyết định của Hội đồng thành viên.

  1. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Tổ chức.

– Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Tổ chức để thu lợi riêng cho bạn dạng thân, cho người khác, không được tiết lộ kì quái của Tổ chức, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

– Khi Tổ chức không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác tới hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Tổ chức cho tất cả Hội đồng quản trị Tổ chức và chủ nợ biết;

– Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Tổ chức, kể cả cho người quản lý;

– Phải nhận trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Tổ chức.

Điều 3: Ông ……………… và những người liên quan nhận trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

– Như Điều 3

– Lưu văn phòng

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

XEM THÊM: Tư vấn thủ tục thành lập và hoạt động trường mầm non tại Đà Nẵng

 Mẫu quyết định bổ nhiệm Giám đốc điều hành doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, trong trường hợp giám đốc/Tổng giám đốc là người nhưng mà doanh nghiệp đi thuê (theo hợp đồng lao động) thì việc Chủ tịch hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên sẽ là người ra quyết định bổ nhiệm vị trí này. Công Ty Vạn Luật giới thiệu mẫu quyết định bổ nhiệm để Quý khách hàng tham khảo:

Giám đốc điều hành có thể là người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc là người phụ trách việc đối ngoại của doanh nghiệp. Thông thường, các giám đốc điều hành đơn vị hoặc doanh nghiệp thường là người đại điện cho công tác đối ngoại của doanh nghiệp nên vị trí của họ có ý nghĩa khác lạ trong bộ máy quản lý và điều hành của đơn vị. Giám đốc điều hành là “bộ mặt” của doanh nghiệp và góp phần định hướng các quan hệ pháp lý hoặc triển khai các công việc cụ thể của đơn vị.

CÔNG TY …………….

—————–

Số: …….. – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

…………, ngày …….tháng…… năm 20….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc điều hành đơn vị

__________________

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY ……………

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Tổ chức …………………………………………;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của đơn vị……………………………..;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông/Bà …………………………………………

CMND/CCCD số:……………………………………………………

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: ………………

Địa chỉ thường trú:.…………………………………………………

Giữ chức vụ Giám đốc điều hành/tổng giám đốc của đơn vị……., là người đại điện theo pháp luật và nhận trách nhiệm mọi hoạt động quản lý, đối ngoại của đơn vị.

Điều 2. Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm công bố hoàn toản và nhận trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của đơn vị.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT

Mẫu quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc đơn vị

Đối với những tập đoàn, tổng đơn vị việc bổ nhiệm chức danh tổng giám đốc có ý nghĩa khác lạ rất cần thiết. Tổng giám đốc – Thường giữ vị trí quản lý điều hành tập đoàn, tổng đơn vị này, Công Ty Vạn Luật giúp sức mẫu quyết định bổ nhiệm này để Quý khách hàng tham khảo:

Tổng giám đốc là một khái niệm xã hội (đây không phải là một khái niệm pháp lý) thường chỉ những đơn vị có quy mô lớn dưới dạng tập đoàn, tổng đơn vị. Trong đơn vị có thể có một tổng giám đốc duy nhất và quản lý các giám đốc bộ phận chuyên môn khác nhau nhưng cũng có thể tổ chức dưới dạng đứng đầu là tổng giám đốc điều hành bên dưới là các phó tổng giám đốc phụ trách chuyên môn: Phó tổng giám đốc tài chính; Phó tổng giám đốc kinh doanh… Suy cho cùng, tổng giám đốc hay tổng giám đốc điều hành chỉ là tên gọi của một chức danh theo cơ cấu tổ chức của đơn vị. Họ có thể có vị trí, tác dụng tương đương với giám đốc điều hành nhưng quy mô, tổ chức rộng lớn hơn với những doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Giới thiệu Mẫu quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc điều hành của đơn vị: Đối với đơn vị cổ phần thì quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc do Chủ tịch hội đồng quản trị ban hành dựa trên biên bạn dạng họp của đại hội đồng cổ đông, còn với đơn vị TNHH thì quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc do chủ tịch hội đồng thành viên ban hành dựa trên biên bạn dạng họp của hội đồng thành viên.

CÔNG TY …………….

—————–

Số: ___ – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

….., ngày …. tháng ….. năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm tổng giám đốc điều hành đơn vị

__________________

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY ………………

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Tổ chức ……………………………………… ;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của đơn vị……………………… ;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông/Bà ……………………………………

CMND/CCCD số: ………………………………………………

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: …………

Địa chỉ thường trú.………………………………………………

Giữ chức vụ tổng giám đốc điều hành Tổ chức…….., phụ trách quản lý và điều hành mọi hoạt động đối nội và đối ngoại của đơn vị.

Điều 2. Ông/Bà ………… có trách nhiệm công bố hoàn toản và nhận trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT

Ai là người có thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc của đơn vị TNHH nhị thành viên trở lên

Điểm đ Khoản 2 Điều 55 Luật doanh nghiệp năm 2021 quy định Hội đồng thành viên như sau:

“Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và hoàn thành hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ đơn vị” (điểm đ).

Điều 56 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên như sau:

“Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đơn vị” (khoản 1).

“Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây: Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên” (khoản 2 điểm đ)

Như vậy, pháp luật doanh nghiệp quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc đơn vị. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; Quyết định bổ nhiệm Giám đốc đơn vị thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên. Sau khi Hội đồng thành viên có biên bạn dạng họp về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, bổ nhiệm Giám đốc thì Chủ tịch Hội đồng thành viên sẽ thay mặt cho Hội đồng thành viên ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc đơn vị.

Trân trọng./.

Các dịch vụ liên quan tới doanh nghiệp

Công Ty Vạn Luật là một trong những hãng luật lớn và uy tín hàng đầu Việt Nam. Mọi vướng mắc pháp lý quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với luật sư của đơn vị để được tư vấn, hỗ trợ và giải đáp hoặc liên hệ qua tổng đài 0919 123 698 .

Bộ phận Tư vấn pháp luật doanh nghiệp – Tổ chức Vạn Luật

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Thủ tục thay đổi Giám đốc doanh nghiệp như thế nào?

Trả lời:

Thủ tục thay đổi giám đốc đơn vị sẽ thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Quyết định lựa chọn giám đốc thế hệ để thay đổi giám đốc đơn vị cũ

Việc quyết định ai sẽ là giám đốc thế hệ đơn vị sẽ do hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị đơn vị họp bàn và quyết định trên cơ sở sự đồng ý của hội đồng thành viên, hội đồng quan trị.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thay đổi giám đốc

Hồ sơ thay đổi giám đốc đơn vị sẽ được đơn vị sẵn sàng và nộp tới cơ quan đăng ký.

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi giám đốc tới Sở kế hoạch đầu tư

Hồ sơ thay đổi giám đốc đơn vị sẽ được doanh nghiệp nộp tới sở kế hoạch đầu tư để thẩm định và cấp giấy chứng thực đăng ký kinh doanh thế hệ, trong đó đã ghi nhận thông tin giám đốc thế hệ đơn vị trên đăng ký kinh doanh

Bước 4: Nhận giấy chứng thực đăng ký kinh doanh khi thay đổi giám đốc

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, sở kế hoạch đầu tư sẽ cấp giấy chứng thực đăng ký kinh doanh thế hệ, trong đó sẽ ghi nhận thông tin giám đốc thế hệ thay cho giám đốc cũ của đơn vị.

Bước 5: Công bố thông tin thay đổi giám đốc đơn vị trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Câu hỏi: Mẫu quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc đơn vị

Trả lời:

CÔNG TY TNHH… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:…../QĐ-………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …. tháng …năm…

QUYẾT ĐỊNH

BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH…

– Căn cứ Luật Doanh Nghiệp NĂM 2020 và các văn bạn dạng hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Điều Lệ Tổ chức TNHH ……………………………….;

– Căn cứ Biên bạn dạng cuộc họp Hội đồng thành viên đơn vị TNHH …………………… về việc bổ nhiệm ……………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:

– Ông/Bà …

– Sinh ngày …

– Dân tộc …

– CMND số…

– HKTT…

– Chỗ ở hiện tại…

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Tổ chức TNHH …

Điều 2: Ông/Bà ………………………………. nhận trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Tổ chức Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên ……….theo đúng quy định của pháp luật và công bố trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Tổ chức.

Điều 3: Ông/Bà ………………………. và các thành viên, phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho tới khi có quyết định khác thay thế.

CÔNG TY TNHH…………….

GIÁM ĐỐC

XEM THÊM: Mở trường mầm non ở Hưng Yên cần bao nhiêu tiền?

Câu hỏi: Giám đốc đơn vị cổ phần có thể kiêm Chủ tịch HĐQT không?

Trả lời:

Chủ tịch hội đồng quản trị do hội đồng quản trị bầu. Căn cứ Luật doanh nghiệp 2021 thì chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đơn vị trừ trường hợp quy định khác và Điều lệ đơn vị, pháp luật về chứng khoán không có quy định khác.

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin cụ thể quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể tới trực tiếp tới Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]