Mẫu đơn xin nghỉ thai sản thế hệ nhất 2021 trong bài dành cho những mẹ bầu, công chức, giáo viên hoặc cán bộ công nhân viên đang mang thai sắp tới kỳ sinh nở, sẵn sàng hoàn tất mọi thủ tục trước kỳ nghỉ dài chăm sóc cho nhỏ xíu. Công Ty Vạn Luật xin giới thiệu mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thế hệ nhất để bạn thực hiện thủ tục theo đúng quy định của doanh nghiệp, đơn vị bảo hiểm.

XEM THÊM: Tư vấn thủ tục thành lập và hoạt động trường mầm non tại Đà Nẵng

Đơn xin nghỉ thai sản là một trong những tài liệu trọng yếu nhằm xác định thời gian mở đầu nghỉ của người lao động tại Doanh nghiệp. Mẫu đơn này cho phép, thể hiện việc xin nghỉ hưởng chế độ hợp pháp của người lao động đối với tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động:

Định nghĩa mẫu đơn xin nghỉ thai sản là gì?

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản là mẫu đơn được lập ra để xin được phép nghỉ thai sản khi sắp tới kỳ sinh nở theo đúng quy định của pháp luật. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, thời gian nghỉ…

  • Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản cho trường hợp đã nghỉ việc
  • Thủ tục làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản
  • Chế độ thai sản

Thời điểm nộp đơn xin nghỉ thai sản

Hiện nay, theo quy định tại Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ sinh đẻ được nghỉ việc trước và sau khi sinh đẻ 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên từ con thứ nhị trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Tuy nhiên, người lao động không được tùy ý lựa chọn thời gian nghỉ nhưng mà chỉ được nghỉ hưởng chế độ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Về thời hạn thông báo trước việc nghỉ sinh, trong các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bạn dạng hướng dẫn hiện nay vẫn chưa có bất kỳ quy định nào.

Tại Bộ luật Lao động 2012 cũng chỉ thế hệ nhắc tới thời gian báo trước cho người sử dụng lao động khi nghỉ việc chứ không đề cập tới khoảng thời gian cần báo trước trước khi lao động nữ nghỉ sinh.

Vì vậy, người lao động sẵn sàng nghỉ sinh đẻ không có nghĩa vụ phải báo trước cho người sử dụng lao động về thời gian này.

Tuy nhiên, để đảm bảo công việc được thuận lợi, trước khi tới thời gian dự kiến nghỉ sinh đẻ khoảng 30-45 ngày, lao động nữ nên chủ động làm đơn xin phép, đồng thời thông báo với ban lãnh đạo, các phòng ban liên quan để họ chủ động sắp xếp công việc, xếp đặt người thay thế…

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất 2021
Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thế hệ nhất 2021

1. Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Bạn đang mang thai sắp tới kỳ sinh nở, sẵn sàng cho mọi thủ tục được hoàn thiện trước kỳ nghỉ dài để chăm sóc cho nhỏ xíu. Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản để bạn thực hiện thủ tục theo đúng quy định của doanh nghiệp và đơn vị bảo hiểm.

Giới thiệu nội dung đơn xin nghỉ thai sản Thủ tục trước khi nghỉ thai sản

TÊN CƠ QUAN

……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:……………………………………………………………….

Tên tôi là:………………………..… Sinh ngày……………………

Chức vụ:………………… Vị trí công tác:………………………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……….. Ngày cấp……. Nơi cấp……

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………..

Hiện nay bạn dạng thân tôi đang mang thai gần tới ngày sinh đẻ. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Doanh nghiệp cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./20…..tới ngày……/…../20…..

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho…… hiện đang công tác tại…..

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của doanh nghiệp.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc Hà Nội, ngày…..tháng…..năm……

Người làm đơn

2. Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản (Dành cho trường hợp đã nghỉ việc)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản để sẵn sàng cho mọi thủ tục được hoàn thiện trước kỳ nghỉ dài để chăm sóc cho nhỏ xíu.

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———***———

ĐƠN XIN HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

(Dành cho trường hợp đã nghỉ việc)

Kính gửi: Bảo Hiểm Xã Hội …………………………………

Họ và tên: ………………………………………………………

Sinh ngày………tháng……….năm:……………………………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:…… cấp ngày:…… nơi cấp……

Số sổ BHXH:……………………………………………………

Đã nghỉ việc từ ngày:………….tháng………năm

Sinh đẻ lần……vào ngày:……tháng………năm:

Thường trú (hoặc tạm trú) tại địa chỉ:

Nay tôi làm đơn này đề nghị BHXH…….…… , giải quyết chế độ trợ cấp thai sản cho tôi theo chế độ hiện hành.

Ngày………..tháng………..năm………….

Xác nhận của UBND phường, xã
(Ký tên, đóng dấu)

Ngày………..tháng………..năm………….

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

XEM THÊM: Mở trường mầm non ở Hưng Yên cần bao nhiêu tiền?

3. Mẫu Danh sách giải quyết chế độ thai sản, ốm đau (mẫu 01B-HSB)

Công Ty Vạn Luật xin giới thiệu mẫu Danh sách giải quyết chế độ thai sản đối với người thôi việc trước thời điểm sinh đẻ, nhận nuôi con nuôi được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI ….. ….
BẢO HIỂM XÃ HỘI ….
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BÁO CÁO TỔNG HỢP GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN VÀ TRỢ CẤP DƯỠNG SỨC PHSK

Tháng …. năm ….

(Đơn vị tính: ngày, 1.000 đồng)

Số TT Tên đơn vị Mã số đơn vị Số lao động Quỹ lương nộp BHXH Trợ cấp ốm đau Trợ cấp thai sản Trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khoẻ Tỷ trọng % tổng số tiền chi trả trên quỹ lương nộp BHXH Ghi chú
Tổng số Nữ Số lượt người Số ngày Số tiền Số lượt người Số ngày Số tiền Sau ốm đau, thai sản Sau TNLĐ-BNN
Số lượt người Số ngày Số tiền Số lượt người Số ngày Số tiền
Tập trung Tại gia đình Tập trung Tại gia đình
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 C
I Đơn vị SDLĐ:
1 Đơn vị A
2 Đơn vị B
3 Đơn vị C
…………
II Cơ quan BHXH giải quyết
Tổng cộng:
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
TRƯỞNG PHÒNG Chế độ BHXH (1)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày …… tháng ….. năm ……….
Giám đốc
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

– Lập theo tháng;

– (1) Nếu là danh sách do BHXH huyện lập thì không hiển thị nội dung này;

– Cột C (ghi chú) tổng hợp số lượt người hưởng trợ cấp do đơn vị giải quyết sai về điều kiện, mức hưởng hoặc lạm dụng quỹ.

4. Mẫu danh sách giải quyết chế độ thai sản đối với người thôi việc (mẫu 01B-HSB)

Công Ty Vạn Luật xin giới thiệu mẫu Danh sách giải quyết chế độ thai sản đối với người thôi việc trước thời điểm sinh đẻ, nhận nuôi con nuôi được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

DANH SÁCH GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ THAI SẢN ĐỐI VỚI NGƯỜI THÔI VIỆC TRƯỚC THỜI ĐIỂM SINH CON, NUÔI CON NUÔI

Tháng …. năm ….

(Đơn vị tính: ngày, 1.000 đồng)

Số TT Họ và tên Số sổ BHXH Năm sinh Ngày, tháng, năm sinh của con Ngày, tháng, năm nhận nuôi con nuôi Bình quân tiền lương tính trợ cấp Trợ cấp thai sản Nơi cư trú Ghi chú
Nam Nữ Số ngày Số tiền
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C
I Giải quyết hưởng thế hệ
1
Tổng cộng:
II Điều chỉnh
1
Tổng cộng:
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày …….. tháng …… năm …….
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

– Cột 5 chỉ nhập trong trường hợp nhận nuôi con nuôi

– Cột 9: Ghi vừa đủ số nhà, tổ, xã, phường, thị trấn/ quận, huyện/tỉnh, thành phố

5. Mẫu Thống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp thai sản (Mẫu số 22B-HSB)

Công Ty Vạn Luật xin giới thiệu mẫu Thống kê đối tượng giải quyết hưởng chế độ trợ cấp thai sản được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BHXH TỈNH, TP ……………..

THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THAI SẢN

Quý ………. Năm ……..

Tiêu thức Tổng số lượt người hưởng trợ cấp (người) Tuổi hưởng trợ cấp bình quân (năm) Tổng thời gian đóng BHXH bình quân (năm) Tiền lương để tính trợ cấp bình quân (đ) Số ngày hưởng trợ cấp bình quân một lượt người Tổng số tiền trợ cấp (đ)
Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I. Tổng số
II. Thống kê theo:
1. Nơi làm việc:
a. HCSN, đoàn thể
b. Doanh nghiệp Nhà nước
c. Doanh nghiệp tư nhân, HTX…
d. Liên doanh, VP nước ngoài
2. Độ tuổi:
a. Từ 20 tuổi trở xuống
b. Từ trên 20 tuổi tới đủ 30 tuổi
c. Từ trên 30 tuổi tới đủ 40 tuổi
d. Từ trên 40 tuổi tới đủ 50 tuổi
e. Từ trên 50 tuổi tới đủ 60 tuổi
g. Trên 60 tuổi
3. Chế độ:
a. Khám thai
b. Sảy thai, nạo thai, thai chết lưu
c. Sinh đẻ, nuôi con nuôi
d. Thực hiện biện pháp tranh thai
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
TRƯỞNG PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày ….tháng …..năm ……
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

XEM THÊM: Đề án thành lập trường mầm non tư thục mới nhất!

Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ thai sản

(1) Doanh nghiệp nơi người lao động đang làm việc.

(2) Bộ phận người lao động đang làm việc trực tiếp.

(3) Thời gian nghỉ 06 tháng.

(4) Người trực tiếp nhận bàn giao công việc.

(5) Phòng nơi người nhận bàn giao công việc đang công tác.

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin cụ thể quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể tới trực tiếp tới Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *