Trước đây, Bình Phước được thể hiện là một trong những tỉnh nghèo nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Tuy nhiên, khi các vùng kinh tế trọng điểm giáp ranh như TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đang quá tải về hạ tầng công nghiệp thì Bình Phước với lợi thế quỹ đất còn, hệ thống giao thông kết nối đang đón đầu làn sóng dịch chuyển tiếp nhận vốn đầu tư từ nước ngoài.

XEM THÊM: Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Thái Bình

Năm 2021, nhị luật rất cần thiết liên quan tới đầu tư là Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật đầu tư 2020 khởi đầu có hiệu lực, nhiều chính sách, thủ tục đã được thay đổi nhằm kích thích nền kinh tế trong nước và vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Đối với thủ tục kiến thiết tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài cũng có nhiều thay đổi. Tại Bình Phước, nhà đầu tư dự định thực hiện hoạt động này cần những thủ tục gì? Bài viết dưới đây của Vạn Luật sẽ giúp bạn đọc giải quyết những thắc mắc đó.

Trong bài viết này, Vạn Luật xin giới thiệu 2 hình thức kiến thiết tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài ở Bình Phước đó là:

 1. Đầu tư kiến thiết tổ chức kinh tế
 2. Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
 3. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TỔ CHỨC KINH TẾ Ở BÌNH PHƯỚC

Bước 1: Nhà đầu tư tiến hành xin chấp nhận chủ trường đầu tư đối với một số dự án đầu tư thuộc Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội, Thủ tướng Chính Phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh quy đinh tại điều 30, 31, 32 Luật đầu tư 2020

Bước 2:  Nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng thực đăng ký đầu tư.

Bước 3: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng thực đăng kí doanh nghiệp tại Sở kế hoạch đầu tư Bình Phước.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP Ở BÌNH PHƯỚC

Bước 1: Nhà đầu tư tiến hành xin chấp nhận chủ trường đầu tư đối với một số dự án đầu tư thuộc Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội, Thủ tướng Chính Phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh quy đinh tại điều 30, 31, 32 Luật đầu tư 2020

Bước 2:  Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế đối với các trường hợp sau:

 1. a) Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ trọng sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 2. b) Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn tới việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật đầu tư 2020 nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: tăng tỷ trọng sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ trọng sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế;
 3. c) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng thực quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven hồ; khu vực khác có ảnh hưởng tới quốc phòng, an nin

Bước 3: Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông tại Phòng đăng kí kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Phước.

Thành lập công ty có vốn Đầu Tư Nước Ngoài tại Bình Phước
Kiến thiết tổ chức có vốn Đầu Tư Nước Ngoài tại Bình Phước

TRÌNH TỰ THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ Ở BÌNH PHƯỚC

 1. Thẩm quyền cấp Giấy chứng thực đăng ký đầu tư
 • Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng thực đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật đầu tư 2020
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng thực đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật đầu tư 2020
 • Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng thực đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:
 1. a) Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 2. b) Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
 3. c) Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa kiến thiết Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 4. Thủ tục

XEM THÊM: Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty 1 thành viên mới nhất tại Tp Thủ Đức Hồ Chí Minh

Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng thực đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này trong thời hạn sau đây:

 1. a) 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn phiên bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng thực đăng ký đầu tư;
 2. b) 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp Giấy chứng thực đăng ký đầu tư của nhà đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

 Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại các điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư được cấp Giấy chứng thực đăng ký đầu tư nếu phục vụ các điều kiện sau đây:

 1. a) Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;
 2. b) Có vị trí thực hiện dự án đầu tư;
 3. c) Dự án đầu tư thích hợp với quy hoạch quy định tại điểm a khoản 3 Điều 33 của Luật đầu tư 2020
 4. d) Phục vụ điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có);

đ) Phục vụ điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

 1. TRÌNH TỰ THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP Ở BÌNH PHƯỚC
 2. Thẩm quyền: Phòng đăng kí kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Phước
 3. Thủ tục

– Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Phước

– Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn phiên bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người kiến thiết doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với mỗi một bộ hồ sơ do doanh nghiệp nộp trong một Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

 1. TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP
 2. Thẩm quyền: Một trong các Cơ quan đăng kí đầu tư sau: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế
 3. Thủ tục

Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm:

 1. a) Văn phiên bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế nhưng nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; ngành, nghề kinh doanh; danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có); tỷ trọng sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; giá trị giao dịch của hợp đồng góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; thông tin về dự án đầu tư của tổ chức kinh tế (nếu có);
 2. b) Bạn dạng sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 3. c) Văn phiên bản thỏa thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
 4. d) Văn phiên bản kê khai (kèm theo phiên bản sao) Giấy chứng thực quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận vốn góp, cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (đối với trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư năm 2020). Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp có trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, trung thực của việc kê khai.

XEM THÊM: Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty tại TP Thủ Đức Mới Nhất Năm 2021

Với mỗi hình thức khác nhau, nhà đầu tư cần thực hiện những thủ tục khác nhau. Vạn Luật giúp đỡ trọn gói dịch vụ kiến thiết tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài ở Bình Phước, chuyên viên của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí để nhà đầu tư có thể lựa chọn thủ tục thích hợp nhất với nhu cầu và tiềm lực kinh tế. Nếu quý vị có bất kì thắc mắc nào liên quan tới việc kiến thiết tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài ở Bình Phước hay các địa phương khác, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Vạn luật chúng tôi theo số 0919 123 698.  

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin cụ thể quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể tới trực tiếp tới Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *