Theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý thì vẫn phải kê khai thuế.

XEM THÊM: Đối tượng và các loại thế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài có nghĩa vụ nộp thuế ở Việt Nam

Hiện nay, rất nhiều chủ doanh nghiệp chưa có đủ hiểu biết hết về việc các thủ tục bắt buộc phải thực hiện sau doanh nghiệp cho công ty mới thành lập. Chủ doanh nghiệp lầm tưởng việc ra giấy đăng ký kinh doanh công ty và thông báo mẫu dấu là doanh nghiệp đã hoàn thành tất cả nghĩa vụ với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế quản lý và công ty có thể hoạt động kinh doanh bình thường mà không vi phạm quy định pháp luật.

 • Nghị định 22/2020/NĐ-CP
 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP
 • Thông tư 156/2013/TT-BTC
 • Thông tư 39/2014/TT-BTC
 • Luật kế toán năm 2015

Doanh nghiệp chưa hoạt động có phải kê khai thuế

Rất nhiều chủ doanh nghiệp, giám đốc, nhất là các doanh nghiệp mới thành lập đều có suy nghĩ rằng khi doanh nghiệp chưa hoạt động, tức chưa có hoá đơn đầu vào, đầu ra thì không phải kê khai, báo cáo thuế. Suy nghĩ trên là sai, vì theo quy định pháp luật, doanh nghiệp có nghĩa vụ gửi các loại tờ khai định kỳ kể cả chưa phát sinh hoạt động. Sau đây là các loại tờ khai, các loại thuế theo quy định

Các doanh nghiệp mới thành lập đều cho rằng khi doanh nghiệp chưa hoạt động, tức chưa có hoá đơn đầu vào, đầu ra thì không phải kê khai, báo cáo thuế. Tuy nhiên suy nghĩ này là sai, vì theo quy định pháp luật, doanh nghiệp có nghĩa vụ gửi các loại tờ khai định kỳ kể cả chưa phát sinh hoạt động. Sau đây là các loại tờ khai, các loại thuế theo quy định.

 1. Lệ phí môn bài

Vào ngày 24/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 về lệ phí môn bài và bổ sung thêm 03 trường hợp được miễn lệ phí môn bài.

Cụ thể, Nghị định này bổ sung thêm trường hợp miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với các tổ chức và cá nhân sau đây:

 • Tổ chức thành lập mới, được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới.
 • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại điện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

Những điều chỉnh này sẽ giúp giảm bớt chi phí cho các tổ chức và cá nhân trong năm đầu tiên của hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các tổ chức và cá nhân.

XEM THÊM: Những trường hợp hủy hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định pháp luật hiện hành

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

+ Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

Doanh nghiệp chưa hoạt động có phải kê khai thuế?
Doanh nghiệp chưa hoạt động có phải kê khai thuế?

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

XEM THÊM: Acra là gì? Không tuân thủ ACRA sẽ bị hình phạt và truy tố ra sao?

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Như vậy, đối với doanh nghiệp thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới) sẽ được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12). Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai lệ phí môn bài.

 1. Kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân

Theo Điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC về nguyên tắc tính thuế, khai thuế, doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế ngay cả khi trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế. Tuy nhiên, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và tạm ngừng kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm đ khoản 1 Điều này và các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư này.

Điều này có nghĩa là nếu doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động kinh doanh hoặc không phát sinh nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định. Việc này giúp cơ quan thuế có đầy đủ thông tin về doanh nghiệp và quản lý thuế đối với doanh nghiệp được tốt hơn.

 1. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Căn cứ vào Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: “Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn”.

Như vậy kể cả doanh nghiệp chưa hoạt động cũng phải gửi báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế.

 1. Báo cáo tài chính

Theo khoản 1 Điều 3 Luật kế toán năm 2015: “Báo cáo tài chính (BCTC) là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán”.

Căn cứ vào khoản 4 điều 6 luật kế toán 2015: “Báo cáo tài chính phải được lập và gửi cơ quan có thẩm quyền đầy đủ, chính xác và kịp thời. Thông tin, số liệu trong báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phải được công khai theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 của Luật này”.

Căn cứ vào khoản 4 điều 32 luật kế toán 2015: “Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 120 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Trường hợp pháp luật về chứng khoán, tín dụng, bảo hiểm có quy định cụ thể về hình thức, thời hạn công khai báo cáo tài chính khác với quy định của Luật này thì thực hiện theo quy định của pháp luật về lĩnh vực đó”.

Từ các điều khoản trên chúng ta có thể kết luật BCTC áp dụng cho tất cả loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Doanh nghiệp có nghĩa vụ lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê kể cả không phát sinh doanh thu, chi phí.

XEM THÊM: Tài sản cố định là gì? Xác định và phân loại tài sản cố định doanh nghiệp

Trên đây là nội dung bài viết giải đáp doanh nghiệp chưa hoạt động có phải kê khai thuế hay không. Vạn Luật mong rằng những thông tin trên sẽ hữu ích đối với các doanh nghiệp mới thành lập chưa đưa vào hoạt động. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi nào hoặc có nhu cầu làm rõ vấn đề vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn cụ thể.

 

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *